УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:"Доставка на консумативи за „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен".

Описание на обекта на малката обществена поръчка: периодични доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, необходими за период от 1 (една) година, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта- Приложение:№2, които следва да отговарят на минималните изисквания и да не надхвърлят прогнозната стойност от 23 7000 (двадесет и три хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора. Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП включва 19 (деветнадесет) обособени позиции, които позиция № 10 съдържа в себе си 3 номенклатурни единици, които следва да се оферират заедно.
Изтеглете от тук:

1. Покана;
2. Ценова/техническа оферта.

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Покани Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:"Доставка на консумативи за „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен".