УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Покани

"Изработка, доставка и монтаж на мебели, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на мебели, за нуждите на  „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, по предварителни заявки на Възложителя. 
Срок за получаване на оферти: до 12:00 часа на 17.04.2014г., в Деловодството на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр.Плевен.

Изтеглете от тук:

1.Покана
2.Приложения

 

Процедура по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и дъщерните дружества „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон–Плевен 2009” ЕООД".

Предмет на настоящата процедура по реда на глава 8а от ЗОП е комплексно банково обслужване на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и дъщерните дружества: „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон –Плевен 2009” ЕООД, което включва платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки, междубанкови и вътрешнобанкови преводи, преводи на трудови възнаграждения на служителите на УМБАЛ-Плевен, депозити и др. банкови операции, свързани с дейността на лечебното заведение и дъщерните му дружества. Поръчката е в изпълнение на изискванията на Постановление № 127/27.05.2013 г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала.

Изтеглете от тук:
1.Покана;
2.Оферта;
3.Проект на договор;
4.Ценова оферта.

 

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:"Доставка на консумативи за „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен".

Описание на обекта на малката обществена поръчка: периодични доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, необходими за период от 1 (една) година, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта- Приложение:№2, които следва да отговарят на минималните изисквания и да не надхвърлят прогнозната стойност от 23 7000 (двадесет и три хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора. Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП включва 19 (деветнадесет) обособени позиции, които позиция № 10 съдържа в себе си 3 номенклатурни единици, които следва да се оферират заедно.
Изтеглете от тук:

1. Покана;
2. Ценова/техническа оферта.

 

Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:"Доставка на консумативи за „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен".

Описание на обекта на малката обществена поръчка: периодични доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, необходими за период от 1 (една) година, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта- Приложение:№2, които следва да отговарят на минималните изисквания и да не надхвърлят прогнозната стойност от 23 7000 (двадесет и три хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора. Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП включва 19 (деветнадесет) обособени позиции, които позиция № 10 съдържа в себе си 3 номенклатурни единици, които следва да се оферират заедно.
Изтеглете от тук:

1. Покана;
2. Ценова/техническа оферта.