УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти


1.6. Терен с площ от 5 кв.м, част от партерния етаж, структурно отделен чрез дограма, находящ се на партерен етаж в Първа клинична база, който да се използва за дейности по обществено обслужване
Срок за ползване на имотите – 1 год./една година/.
2. Начална месечна наемна цена за имот,както следва: По т.1.1. – 200 лв.; По т.1.2. – 150 лв.; По т.1.3. – 200 лв.; По т.1.4. – 600 лв.; По т.1.5. – 630 лв.; По т.1.6. – 150 лв.. Цените са с включен ДДС.
3. Кандидатите следва да са български физически или юридически лица.
4. Определям цена на документацията за конкурса в размер на 50 лв., вносими в касата на дружеството или с платежно нареждане. Комплекти на конкурсна документация се получават от Деловодството на дружеството след надлежно отбелязване в дневник. Краен срок за закупуване на документацията за участие в конкурса: 07.09.2010г.
4.1. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса- 09.09.2010г., в деловодството на дружеството.
4.2.Определям депозит за участие в конкурса в размер както следва:  По т.1.1. – 100 лв.; По т.1.2. – 70 лв.; По т.1.4. – 100 лв.; По т.1.4. и т.1.5. – 200 лв.; По т.1.6. - 70, вносими в касата на дружеството или с платежно нареждане.
4.3. Определям дата за провеждане на конкурса – 10.09.2010г. 13,00ч., в кабинета на Финансовия директор.
4.5. Вид на конкурса-закрито заседание.
5. Време и начин за оглед на обектите: в работно време, след подадена писмена молба, заедно със служители на дружеството.
Допълнителна информация на телефон: 064/886279 - Пл.Топалски.

 

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Наеми Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти