УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ „ Д–Р ДОЧО ИВАНОВ”

Клиниката по клинична токсикология е създадена  на 01.02.2011г.,като  самостоятелна структурна и функционална единица  на УМБАЛ „Д-р Г.СтранскиЕАД– Плевен и  е последовател  на  Отделението по клинична токсикология с 20 годишна история.

Тя е единственото специализирано лечебно заведение за лечение  на  токсикологично болни - деца и възрастни пациенти  в Северна България и е  V- ти  Център по Токсикология в страната.

В Клиниката по клинична токсикология се извършват следните дейности:

Пациентите с токсикологични заболявания са само спешни и неотложни случаи, които изискват интензивно лечение и 24 часов непрекъснат медицински мониторинг.

Ø Диагностично - консултативна дейност- осъществяване на републикански консултации по токсикология, консултации в областите - Плевен, Ловеч, Габрово, В. Търново и вътрешни консултации в други клиники и звена на болницата.

Ø Лечебна дейност

а./ Лечение на остри и хронични интоксикации – случайни, суицидни и злополуки, предизвикани от всички видове токсични вещества

б./ Лечение на остри отравяния при контакт с биологични агенти

в. /Лечение на остри токсоалергични състояния – анафилактичен шок, нежелании лекарствени реакции, ангионевротичен оток и др.

 

г. /Лечение на пациенти с остри интоксикации при злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества


Началник клиника

Доц. д-р  Евгения  Иванова  Бързашка – Христова, дм

Завършва - Медицинска академия – София,  специалност – медицина, а  от  1984г.  придобива специалност по Детски болести, специализира Детска гастроентерология в МУ – София, Ултразвукова диагностика  и Клинична Токсикология. През 2005г завършва - Университета по зависимости към Института по поведенчески стратегии – София. Има придобита специалност “Здравен мениджмънт.

Работи като участъков педиатър, след което става асистент  по педиатрия  в Катедрата  по детски болести, последователно - старши, главен и главен административен  асистент. Създател и ръководител на Общински превантивно – информационен център по зависимости – Плевен до 2011 г.

Има множество научни съобщения  на форуми у нас и в чужбина и  публикации  в списания на български и английски език.

Придобива образователна и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност -  „Токсикология” и е „ДОЦЕНТ” по „Токсикология” и Началник Клиника по клинична токсикология.

Членува  в:

  • Асоциация „Българска клинична токсикология”
  • Българска педиатрична асоциация
  • Българска асоциация по ултразвук в медицината
  • Дружество по генетика – България
  • Съюз на учените в България
  • Български лекарски съюз
  • Българска академия на науките и изкуствата

Специалисти:

1. Доц. Д-р Евгения Бързашка, дм -  Началник клиника по клинична токсикология  и специалности - Детски болести,  Здравен мениджмънт.

2. Д-р Катерина Стефанова – Клинична токсикология.

3. Д-р Надя Василева  - Клинична токсикология.

4. Д-р Десислава Димитрова – Детски болети, специализант по клинична токсикология

5. Д-р Ани Александрова – Спешна медицина, специализант по  клинична токсикология

6. Д-р Владислав Тенев – Вътрешни болести

7. Д-р Олимпиада Станчева – редовен докторант и специализант по Клинична токсикология

8. Ст. м.с. Мария Гиздовска – бакалавър по Управление на здравни грижи, Здравен мениджмънт

КОНТАКТИ: 5800 Плевен, бул."Георги Кочев" ¹8а, тел. 064/886 157, 886 534

 
You are here: Начало ТОКСИКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ