„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-224/02.08.2013 г.

Комисията, назначена от Възложителя, в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен” на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП определя открито заседание на 12.12.2013 г. от 11:00 ч. в Зала № 6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по следните обособени позиции:
№ 363 между участниците „Либра” ЕАД и „Софарма Трейдинг” АД;
№ 769 между участниците „Либра” ЕАД и „Софарма Трейдинг” АД;
№ 811 между участниците „Б. Браун Медикал” ЕООД и „Фаркол” АД.