УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

СЛУЖБА "МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА и СТАТИСТИКА"
 
Служба "Медицинска информатика и статистика" извършва събирането, обработката и съхраняването на информация за цялостната дейност на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД. Въз основа на данните за медицинската дейност и икономическите показатели в службата се изготвят отчети, анализи и прогнози за нуждите на болничния мениджмънт. Обработена информация се подава на Министерство на здравеопазването, Националния център по медицинска информация при МЗ, Национална здравноосигурителна каса, Национален център по обществено здраве към МЗ. Отделът работи в тясна връзка с РЦЗ и РЗОК - Плевен. От 2003 г. участва в пилотен проект на МЗ и НЗОК "Preparation of Curriculum and Training of Trainers in ICD 9/10 and Diagnostically Rеlated Grups, Coding System in Bulgaria" за набиране на информация и подготовка на кадри за въвеждане на български Диагностично свързани групи.Чрез прилагане на съвременни информационни технологии от 2003 г. се изгражда Интегрирана Болнична Информационна Система, свързваща локалните мрежи на службите "Медицинска информатика и статистика", "Финансова служба", "Управление на персонала" и ОТРЗ, Болнична аптека и Съвет на директорите.Инж. Румен Русев
началник служба


КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 395, 886 289


СЛУЖБА  "ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ"Координира дейността на болницата във връзка с изискванията на НЗОК.
Сключва договори с болници от региона и страната=
Контролира документацията по клинични пътеки в клиниките и отделенията в болницата.
Координира дейността си със служба "Медицинска информатика и статистика" към болницата.Диана Макавеева
началник служба


КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 391"ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА" СЛУЖБА

 

Счетоводната политика на дружеството е насочена да отговаря на действащите пазарни принципи и функции, които законодателството е предвидило: Осигуряване на финансови средства за осъществяване на дейността Осъществяване на оперативна и контролна дейност по разходването на средствата по елементи и източници на финансиране, както и организирането на предварителен, текущ и последващ контрол. Аналитична отчетност в съответствие с повишените  изисквания  на законодателя за използваемост на финансовите ресурси по целесъобразност.Основните задачи и функции на финансовата служба са формулирани в нормативната уредба в страната, касаеща тази дейност, а именно:
- Закона за счетоводството
- Закона за здравето
- Закона за здравните заведения
- Закона за здравното осигуряване

От 1 януари 2005 г. дейността на финансовата служба е синхронизирана в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети, приети от Европейския съюз.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 441; 886 202; 886 363

 


 

СЛУЖБА "ОРГАНИЗАЦИЯ и ЕФЕКТИВНОСТ на ТРУДА"

 

► Службата определя технологията за отчитане на труда и изплащането на трудовите възнаграждения на персонала в съответствие с действащите нормативни документи, съгласно утвърдената структура и действащото щатно разписание на болницата.

► Обработва първичните изходящи документи, свързани с начисляване и изплащане на трудовите възнаграждения.
Организира и изпълнява дейностите по текущо месечно, тримесечно и годишно приключване, както и по изготвяне на разплащателни ведомости, справки, таблици и служебни бележки, свързани с изплащане на работните заплати, различни удръжки и вноски, необходими за осчетоводяване на разходите за издръжка на персонала.

► Обезпечава правилното прилагане на нормативните документи по заплащане на труда и задължителното обществено осигуряване, както и спазване клаузите на приетия КТД на болницата.

► Изготвя вътрешни административни документи и заповеди, свързани с организацията на труда и трудовите възнаграждения, работното време и условията на труд.

► Участва в провеждане на политиката на болницата по организацията на труда и РЗ.


КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 496; 886 340

 

 СЛУЖБА "УПРАВЛЕНИЕ на ПЕРСОНАЛА"

Служба "Управление на персонала" е пряко подчинена на Финансовия директор на УМБАЛ "Д-р Г. Странски", но работи в пряка взаимовръзка с Изпълнителния директор, Зам. Изпълнителния директор по "ДЛД", началниците на клиники и отделения и началниците на административно-стопанските звена.
 


Специалистите от службата участват основно в разработване на щатното разписание на болницата за календарната година, в подбора на кадрите, приемане и оформяне на документите по назначаването, преназначаваната на кадрите, провеждане на конкурси за определените конкурсни длъжности, както и при прекратяване на трудовите  им  правоотношения,  подготвят договорите за повишаване квалификацията и преквалификацията на кадрите, изготвят и представят справки и отчети за статистическите показатели пред ръководството на болницата и съответните институции, осъществяват координационни връзки с външни административни и контролни органи, участват в работата на комисията по определяне на местата за трудоустроени, ежедневно при поискване от страна на персонала изготвят документи, необходими им за представяне пред различни институции, правят справки и консултират по всички трудовоправни въпроси, касаещи персонала.Весела Василева
началник служба


КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 310; 886 180


СЛУЖБА "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРОЕКТИ и УПРАВЛЕНИЕ на СОБСТВЕНОСТТА"

Планира, организира и провежда процедурите по възлагане на обществени поръчки, и управление собствеността на УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен. Координира дейността си с финансовата служба и други структури на УМБАЛ Плевен за осъществяване на контрол при изпълнението на сключени договори за възлагане на обществени поръчки, наем на дълготрайни активи и др. Обезпечава правилното прилагане на нормативните разпоредби при провеждане на съответните тръжни и конкурсни процедури.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/886 279


СЛУЖБА "МЕНИДЖЪРИ"

Събира и съхранява информацията за положения в извънработно време труд от дежурните на повикване специалисти.
Оказва помощ и съдейства на клиничните звена при снабдяването с кръв и кръвозаместителни биопродукти, лекарства и консумативи.
Приема заявки и събира информация за движението на болничните транспортни средства.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 211


СТОПАНСКО-ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
 
Служба "Поддръжка"
Служба "Материално-технически снабдяване"
Служба "Автотранспорт"
Служба "Автоматична телефонна централа"

КОНТАКТИ:
тел.: 064/ 886 282; 886 209; 886 482; 886 298 тел.: 064/ 886 485 тел.: 064/ 886 475 тел.: 064/886 100

 

 


 
You are here: Начало СТРУКТУРА АДМИН. - СТОПАНСКИ БЛОК