гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ПЪРВА КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Първа кардиологична клиника "Проф. д-р Кирил Чичовски” е обособена като клиника в структурата на Университетската болница през 1976 г. Първият й ръководител е доц. Георги Георгиев. Най-голям принос за професионалното и научно израстване на кадрите има следващият ръководител на структурата проф. Кирил Чичовски. През близо 40 - годишната история на тази клиника своят принос за развитието на клиниката имат и доц. Цветан Чернев, доц. Румяна Кермова, д-р Веселин Воденичаров, д-р Цветко Бързашки, д-р Веселина Николова и др. От 2004 г. клиниката се ръководи от проф. д-р Снежана Тишева, дмн,FESC.

Клиниката разполага с висококвалифициран кадрови потенциал, отговарящи на европейските стандарти за диагностика и лечение на пациентите. Клиниката притежава собствена леглова база от 41 легла и е на 24 часов режим на работа с денонощен прием

Клиниката се състои от:

  • отделение по кардиология с интензивно-кардиологичен и общ сектор.
  • отделение по ревматология с приемен кабинет.
  • отделение по функционална диагностика.

Разполага с 6 интензивни легла и 35 общи, съответно разположени в 6 стаи и интензивен сектор - 2 стаи. Разполага и с функционален и ехокардио-графски кабинет. Към клиниката принадлежи и ревматологично отделение.

В клиниката работят на щат 10 лекари, 16 сестри, 2 технически секретари, 7 санитарки. Клиниката се оглавява от началник клиника и трима началници на общо, интензивно и ревматологично отделение. Клиниката разполага с високо квалифициран персонал: 3 хабилитирани лица, 1-н доктор на науките. Специализирана е в интензивното лечение на ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда и миокарда, сърдечните пороци. Притежава апаратура за мониторване на сърдечния ритъм, артериално налягане, оценка на сърдечната функция. Клиниката е база за обучение на специализанти по кардиология и ревматология и център за обучение на студенти по медицина , съобразно определени програми, утвърдени от Ръководителя на клиниката, съгласувани с изискванията на МОН. Осъществява се точна диагноза, навременно медикаментозно лечение базирана на актуарните европейски препоръки , стратификация на риска и своевременно насочване на тези, които имат нужда от интервенционално или оперативно лечение.

Осъществяват се всички необходими неинвазивни изследвания:

  • ЕКГ
  • ЕХОКГ
  • Велоергометричен тест
  • Холтер ЕКГ и Холтер АН
  • Мониториране на артериално налягане и СЧ

Научния потенциал на структурата е много висок. Освен цитираните медицински специалисти през последните 5 години има защитени 3 докторски дисертации, една голяма докторска дисертация и 3 докторантури в процедура.Научната продукция за този период е над 160 публикации с т.ч. с висок импакт фактор. Клиниката организира ежегодни научни конференции с републикански ранг на тама «Артериална хипертония». Има кабинет по превантивна кардиология.

ЕКИП:

Проф. Д-р Снежана Тишева - Господинова, дмн,
FESC – Началник Клиника по Кардиология и Ревматология
Медицински Университет – Плевен

Придобити клинични специалности: вътрешни болести и кардиология.
Член на: Управителния съвет на националното дружество по кардиология, Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по Ехокардиография, Сърдечна недостатъчност, Артериална хипертония. ACC, Специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.

Преподавател към МУ - Плевен

 

Доц. д-р Фредерик Григоров, дм
Началник на Функционално Отделение

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести и Кардиология
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Съюз на учените в България.

Преподавател към МУ - Плевен

 

Д-р Диана Гайдарова
Началник Отделение по Кардиология
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести и Кардиология 

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ) Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology).
Асистент към МУ - Плевен

 

Д-р Ася Янакиева
Началник Отделение по Интензивно лечение
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести и Кардиология

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ)

Асистент към М У- Плевен

 

Д-р Надя Станчева, дмн
Придобити клинични специалности: Кардиология

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ) Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology).
Главен Асистент към МУ - Плевен

 

Д-р Евгени Евтимов
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести и Кардиология.

Асистент към МУ-Плевен

 

Д-р Татяна Чакалова.
Придобити клинични специалности: специализант по кардиология

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology).

Асистент към МУ - Плевен

 

Д-р Константин Господинов
Придобити клинични специалности: специализант по кардиология

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology).

Асистент към МУ - Плевен

 

Доц. Д-р Николай Николов, дм
Началник Отделение по Ревматология

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести и Ревматология
Асистент и Преподавател към МУ - Плевен

 

Д-р Мариета Богданова
Придобити клинични специалности: Ревматология

 

Специализанти по кардиология:

Д-р Мартин Христов, асистент към МУ - Плевен
Д-р Диляна Якова, докторант
Д-р Шрея Охри, асистент към МУ-Плевен
Д-р Валери Цветков

 

Специализанти по ревматология:
Д-р Ралица Пенчева
Д-р Милена Денчева

 

Медицински сестри:
Старша м.с. Емилия Александрова
м.с. Галина Андреева
м.с. Павлина Петрова
м.с. Росица Николова
м.с .Венета Крантовска
м.с. Лидия Тотева
м.с. Ася Русева
м.с. Виолета Минкова
м.с. Росица Великова
м.с. Марийка Иванчева
м.с. Надя Христова
м.с. Ваня Раденкова
м.с. Симона Цветанова
м.с. Йовка Вълчева
м.с. Искра Велкова
м.с. Янка Вутова