гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ПЪРВА КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Първа кардиологична клиника "Проф. д-р Кирил Чичовски” е обособена като клиника в структурата на Университетската болница през 1976 г. Първият й ръководител е доц. Георги Георгиев. Най-голям принос за професионалното и научно израстване на кадрите има следващият ръководител на структурата проф. Кирил Чичовски. През близо 40 - годишната история на тази клиника своят принос за развитието на клиниката имат и доц. Цветан Чернев, доц. Румяна Кермова, д-р Веселин Воденичаров, д-р Цветко Бързашки, д-р Веселина Николова и др. От 2004 г. клиниката се ръководи от проф. д-р Снежана Тишева, дмн,FESC.

Клиниката разполага с висококвалифициран кадрови потенциал, отговарящи на европейските стандарти за диагностика и лечение на пациентите. Клиниката притежава собствена леглова база от 30 легла и е на 24 часов режим на работа с денонощен прием

Клиниката се състои от:

  • отделение по кардиология с интензивно-кардиологичен и общ сектор.
  • отделение по ревматология с приемен кабинет.
  • отделение по функционална диагностика.

Клиниката разполага с високо квалифициран персонал. Специализирана е в интензивното лечение на ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда и миокарда, сърдечните пороци. Притежава апаратура за мониторване на сърдечния ритъм, артериално налягане, оценка на сърдечната функция. Клиниката е база за обучение на специализанти по кардиология и ревматология и център за обучение на студенти по медицина , съобразно определени програми, утвърдени от Ръководителя на клиниката, съгласувани с изискванията на МОН. Осъществява се точна диагноза, навременно медикаментозно лечение базирана на актуарните европейски препоръки , стратификация на риска и своевременно насочване на тези, които имат нужда от интервенционално или оперативно лечение.

Осъществяват се всички необходими неинвазивни изследвания:

  • ЕКГ
  • ЕХОКГ
  • Велоергометричен тест
  • Холтер ЕКГ и Холтер АН
  • Мониториране на артериално налягане и СЧ

Научния потенциал на структурата е много висок. Освен цитираните медицински специалисти през последните 5 години има защитени 3 докторски дисертации, една голяма докторска дисертация и 3 докторантури в процедура.Научната продукция за този период е над 160 публикации с т.ч. с висок импакт фактор. Клиниката организира ежегодни научни конференции с републикански ранг на тама «Артериална хипертония». Има кабинет по превантивна кардиология.

ЕКИП:

Проф. Д-р Снежана Тишева - Господинова, дмн,
FESC – Началник Клиника по Кардиология и Ревматология
Медицински Университет – Плевен

Придобити клинични специалности: вътрешни болести и кардиология.
Член на: Управителния съвет на националното дружество по кардиология, Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по Ехокардиография, Сърдечна недостатъчност, Артериална хипертония. ACC, Специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.

Преподавател към МУ - Плевен

 

Доц. д-р Фредерик Григоров, дм
Началник на Функционално Отделение

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести и Кардиология
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Съюз на учените в България.

Преподавател към МУ - Плевен

 

Д-р Ася Янакиева
Началник Отделение по Интензивно лечение
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести и Кардиология

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ)

Асистент към М У- Плевен

 

Д-р Надя Станчева, дмн
Придобити клинични специалности: Кардиология

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ) Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology).
Главен Асистент към МУ - Плевен

 

Д-р Татяна Чакалова.
Придобити клинични специалности: специализант по кардиология

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology).

Асистент към МУ - Плевен

 

Д-р Константин Господинов
Придобити клинични специалности: специализант по кардиология

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology).

Асистент към МУ - Плевен

 

Специализанти по кардиология:

Д-р Мартин Христов, асистент към МУ - Плевен
Д-р Диляна Якова, докторант
Д-р Валери Цветков

Старша м.с. Емилия Александрова

КОНТАКТИ:
тел.: 064/ 886 537;
064/ 886 368.