гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ по ОБЩА и КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

В отделението са обособени три основни сектора и Остеоцентър:

БИОПСИЧЕН СЕКТОР със специализирани лаборатории за:

 • Хирургични и есцизионни биопсии,
 • Ендоскопски, тънкоиглени и лимфбиопсии
 • Хистохимична и имунохистохимична лаборатория с възможност за CISH

Основните хистологични дейности са:

 • Поставяне на хистологична диагноза на болестния процес при рутинно обработени биопсии с произведствен цикъл 48 – 72 часа.
 • Спешна интраоперативна диагностика (гефрири) с проиводствен цикъл 20-30 мин.
 • Имунофенотипизиране на малигнени лимфоми, епителни, мезенхимни, пигментни,
  ендокринни и мозъчни тумори и др.
 • Референтна лаборатория за определяне на HER 2 статус, ER, PR при рак на гърдата

 

ЦИТОЛОГИЧЕН СЕКТОР

Намира се в Онкологичния център
Състои се от лекарски кабинет и цитологична лаборатория

Основните дейности са:

 • Цитологичен скрининг на гинекологични цитонамазки за ранно откриванена рак на маточната шийка
 • Клинична цитодиагностика на четкови, аспирационни, пункционни материали и лаважи.
 • Интраоперативно спешно цитологично изследване

 

НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР

Основните дейности са:

 • Извършване на патоанатомични аутопсии
 • Изготвяне на съдебномедицински експертизи в колаборация със съдебномедицински експерти.
 • Патоанатомичен контрол при вземане на органи и тъкани за трупно донорство
 • Клинико-анатомични и клинико-биопсични конференции по проблемни клинични случаи

 

ОСТЕОЦЕНТЪР

 • Разполага с манипулационна за биоматериали и алографт-продукти.
 • В него се извършва експлантация на тъкани и клетки, които се изпращат в Остеоцентър – София за високотехнологична обработка
 • Отделението е оборудвано с хистокинет, парафинова станция, гефрирен апарат, 4 микротома, автостейнер, хибридайзер, термостат, автоклав, микровълнова печка.
 • Обемът на дейсност и оборудването на Отделението отговарят на ниво А
 • съобразно Медицински стандарт за качество в областта на Клиничната патология.

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

д-р Теменужка Веселинова Мирчева
Началник-отделение, асистент
Тясна специализация: дерматопатология, ендокринна патология

доц. Д-р Савелина Любенова Поповска
Ръководител катедра по Обща и клинична патология
Тясна специализация: патология на млечната жлеза, тумори на меките тъкани и костите, цитопатология

д-р Елена Симеонова Маркова
Отговорник на биопсичния сектор и хистологична лаборатория, асистент
Тясна специализация: патология на гастроинтестинален тракт, черен дроб и панкреас, тумори на меките тъкани и кости, очна патология

д-р Йордан Димитров Йорданов
Отговорник на некропсичния сектор, асистент
Тясна специализация: патология на централната нервна система, патология глава и шия, цитопатология

д-р Татяна Маринова Бетова
Отговорник на имунохистохимичната лаборатория, асистент
Тясна специализация: патология на гастроинтестинален тракт, патология на млечна жлеза

д-р Маргарита Радева Николова
Асистент
Тясна специализация: гинекологична патология, онкодерматология

д-р Милен Петров Караиванов
Асистент
Тясна специализация: патология на простатна жлеза, дерматопатология, белодробна патология

д-р Рени Иванова Цветкова
Административен асистент
Тясна специализация: уропатология, белодробна патология;

д-р Албена Тодорова Байчева
Отговорник Цитологичен сектор, ординатор

д-р Иван Иванов
Асистент
Тясна специализация – патология на млечна жлеза

д-р Ивана Бонева
Асистент

д-р Светлана Матева
Специализант

Тематика на научните изследвания, провеждани в отделението, публикации и приноси през последните три години.

Тематика – научните изследвания са предимно в областта на туморната патология - рак на млечната жлеза; съдова инвазия при рак на млечната жлеза, патология на щитовидната жлеза, гинекологична патология; простатна канцерогенеза; патология на гастроинтестиналния тракт; туморна патология на окото и очните придатъци, постоперативни усложнения в хирургичната практика, съдебномедицински аспекти на коронарната патология у млади хора

Проучват се гастроинтестиналните стромални тумори подробно се описва хистогенезата, критериите за диагноза и малигненост на туморите, макро- и микроскопската находка, хистологичните варианти, имунохистохичичната находка и ДД възможности при тези тумори на гастроинтестинелния тракт. Описват се и случай на редки локализации на тези неоплазми

Създаде се център за Северозападна България за ИХХ диагностика и имуно-фенотипизиране на ГИСТ с цел изготвяне на протокол и представяне на пациентите пред комисия за скъпо струващо лечение за последваща таргентна и молекулярна терапия с Glevec.

Разработени са патоанатомични стандарти за морфологична обработка на биопсии от гърда и алгоритми за обработка на сентинелни лимфни възли и морфологично изследване на резектати от гърда при МРМ и органосъхраняваща операция, инструкции за маркиране на изследване на резекционните линии

В резултат на научните разработки на In situ хибридизационни техники CISH е внедрен като рутинен метод за определяне на HER-2 статуса при пациентки с рак на гърдата и рак на стомаха.

Приложението на имунохистохимичния метод за анализ на рецептора за епидермален растежен фактор прави възможна определяне на пациенти с повишен риск от рецидиви и селекцията на пациенти, подходящи за таргетна адювантна терапия. Проучва се и значението на прогностични и предиктивни фактори при рака на гърдата.Проучен е проблема за значението на прогностичните фaктори и риск от аксиларни метастази при ранен рак на млечната жлеза както и епителни пролиферативни заболявания и риск от рак на млечната жлеза.

Изясняване на някои проблеми относно прилагането на компютърен имидж анализ при оценка на ангиогенезата при рака на гърдата.

Хистологично проучване на лимфната система на нормалната гърдата и тумор-асоциираните лимфни съдове и изработване на протокол базиран на хисто- и имунохистохимични методи за селективно маркиране на лимфните съдове.

Създаде се ефективен алгоритъм за адекватна оценка на лимфно-съдовата инвазия при рака на гърдата.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ : За последните пет години - 2007-2011г. -

В чуждестранни списания – 7, в български списания –55 , Участия в научни форуми в страната и в чужбина –133.