гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Д-р Александър Микински
началник отделение

Роден на 16 януари 1959 г. Завършва ВМИ - Плевен през 1982г., след което работи като лекар в ЦСНМП Плевен. През 1990 г. постъпва в Отделение по лъчелечение. От 1999 г. е Началник на отделението. Има придобита специалност „Лъчелечение” от 1995 г. .

В отделението се лекуват болни с уточнена диагноза. Основният контингент пациенти са онкологично болни, провеждащи лъчелечение за първичния тумор или неговите метастази. Извършва се и лечение на неонкологични заболявания, възпалителни кожни процеси, остеомиелити, дегенеративни заболявания на костно-ставния апарат, анастомозити.

В отделението се използват методите на перкутанно и интракавитарно лъчелечение:

  • близкофокусна лъчетерапия повърхностна радиация;
  • дълбока рентгенова терапия ортоволтажна радиация;
  • интракавитарна брахитерапия - брахитерапия с използване на цезий 137.

Според мястото, което заема в концепцията за ком-плексно лечение на злокачествените заболявания, предлаганото лечение е:

  • Дефинитивно;
  • Предоперативно;
  • Следоперативно при повърхностно разположени злокачествени новообразувани
  • Палиативно или симптоматично

При нетуморни заболявания:

  • Симптоматично;
  • Дефинитивно.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Александър Микински
Д-р Татяна Томова
Д-р Десислава Хитова - Топкарова

Ст.м.с. Анелия Цветанова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 238;
064/ 886 236;
064/ 886 273.