гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Д-р Александър Микински
началник отделение

Роден на 16 януари 1959 г. Завършва ВМИ - Плевен през 1982г., след което работи като лекар в ЦСНМП Плевен. През 1990 г. постъпва в Отделение по лъчелечение. От 1999 г. е Началник на отделението. Има придобита специалност „Лъчелечение” от 1995 г. .

В отделението се лекуват болни с уточнена диагноза. Основният контингент пациенти са онкологично болни, провеждащи лъчелечение за първичния тумор или неговите метастази. Извършва се и лечение на неонкологични заболявания, възпалителни кожни процеси, остеомиелити, дегенеративни заболявания на костно-ставния апарат, анастомозити.

В отделението се използват методите на перкутанно и интракавитарно лъчелечение:

  • близкофокусна лъчетерапия повърхностна радиация;
  • дълбока рентгенова терапия ортоволтажна радиация;
  • интракавитарна брахитерапия - брахитерапия с използване на цезий 137.

Според мястото, което заема в концепцията за ком-плексно лечение на злокачествените заболявания, предлаганото лечение е:

  • Дефинитивно;
  • Предоперативно;
  • Следоперативно при повърхностно разположени злокачествени новообразувани
  • Палиативно или симптоматично

При нетуморни заболявания:

  • Симптоматично;
  • Дефинитивно.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Александър Микински
Д-р Татяна Томова
Д-р Десислава Хитова - Топкарова

Ст.м.с. Анелия Цветанова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 238;
064/ 886 236;
064/ 886 273.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close