гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

НАЧАЛНИК КЛИНИКА:
Доц. Д-р Мая Кръстанова, дм 

Завършила ВМИ - Плевен през 1988 год.
Специалност "Физиотерапия, курортология и рехабилитация" - МА - София през 1994 год.

Специализация:

  • Лазертерапия;
  • Електродиагностика и електростимулация;
  • Постизометрична релаксация;
  • Физиотерапия и рехабилитация при деца с родова травма на раменен сплит.

Преподавател в Медицински университет Плевен.
Член на асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина.
сл. тел 064886174;
е-mail - krastanova.1962@abv.bg.

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД е единствената университетска структура в Северен централен и Северозападен региони.
Клиниката е основана преди повече от половин век от д-р Руси Русев (тогавашен главен лекар на Плевенската болница) и д-р Александър Помаков (специалист по физиотерапия и рехабилитация).
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина е отделна функционално обособена административна и териториална структура, която включва :
1.Консултативен кабинет, ситуиран на четвърти етаж към КДБ;
2.Стационар с 15 болнични легла;
3.Сектори по:
3.1. Електро - светлолечение
3.2. Аерозололечение
3.3. Кинезитерапия – активна, пасивна
3.4. Термотерапия (парафин, криотерапия, сауна)
3.5. Хидротерапия
3.6. Електродиагностика и електростимулация
3.7. Механотерапия
3.8. Мануална терапия
3.9. Лазертерапия
3.10. Функционални изследвания

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина работи по утвърдени алгоритми за физикална и рехабилитационна медицина на голям брой социално-значими и инвалидизиращи заболявания. Прилагат се множество съвременни специализирани и високо-специализирани физикално-диагностични и физикално-терапевтични методики. Извършват се специализирани дейности като: терапия с ниско-, средно- и високо-честотни токове, ултразвук, магнитно поле, инфрачервени и ултравиолетови лъчи;лазертерапия; активна и пасивна кинезитерапия, механотерапия, различни техники на мануален и вибрационен масаж, хидро- и парафинотерапия. Прави се комплексна функционална оценка на опорно-двигателния апарат и нервната система: гониометрия, мануално мускулно тестуване, плантография, оценка на функциите на централен и периферен двигателен неврон, тестуване на равновесие, координация, походка, захват, оценка на самостоятелността в дейностите на ежедневния живот. От високо-специализираните дейности има натрупан положителен опит в области като: Ексцитомоторна електродиагностика и електростимулация, Мануална диагностика и мануална терапия, Постизометрична релаксация, Екстензионна терапия, Лазертерапия и лазерпунктура.
Клиниката разполага със стационар за ранна рехабилитация и с възможности за долекуване и продължително лечение и рехабилитация на хронични страдания.

Пациентите се лекуват от квалифициран персонал включващ лекари - специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевт, рехабилитатори, специалисти по медицинска рехабилитация и ерготерапия, масажисти, медицински сестри и санитари.
От 2014 год. с финансиране по инициативата на Президента на Република България „Българската Коледа” в отделението бяха обособени самостоятелни сектори с нова съвременна апаратура за електро, топлолечение и рехабилитация за деца на различна възраст. Работата с тях се осъществява с обучен персонал, притежаващ нужните професионализъм и специално отношение към малките пациенти. Лекуват се системно (амбулаторно и стационарно) пациенти в детска възраст с увреда на централна и периферна нервна система. През същата година с помощта на НЦПР – Горна Баня беше разкрит и сектор за рехабилитация на пациенти след ампутация на крайници.
Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД работи в тясна колаборация с КАТЕДРА „ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЕРГОТЕРАПИЯ И СПОРТ" при МУ - Плевен. Академичният състав на клиниката осигурява обучението на студенти по медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия, медицински сестри и акушерки по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина”. Провежда се следдипломното обучение на лекари и рехабилитатори по специалността. Извършва се и активна научна и научно-приложна дейност. Негови кадри са автори и съавтори на над 200 научни публикации в областта на медицинската рехабилитация и ерготерапията. Участници са в три научни проекта на МУ - Плевен.
В клиниката са защитени две дисертационни разработки.
Лекарският състав поддържа системни контакти с различни научни институции в страната и чужбина. С цел пропагандиране идеите на рехабилитацията се организират и научни форуми. За последните години Катедрата е основен организатор на три научни конференции в МУ - Плевен (2007-2008), съорганизатор на проведения през 2009 в София Национален конгрес по Физикална и рехабилитационна медицина, основен организатор на Първи Национален конгрес по Медицинска рехабилитация и ерготерапия (Боровец, 2010) и на Първи Национален конгрес по Неврорехабилитация (Велико Търново, 2011).

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. Д-р Мая Кръстанова, дм
д-р Аница Мирчева, ас
д-р Полина Цветкова, ас
д-р Цветослав Вътев, ординатор

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ:
Доц. Данелина Вачева, д.м. сл. тел 064886886, е-mail: danelina@abv.bg

Ст. рехабилитатор: Надя Писова

КОНТАКТИ:
тел.: 064/ 886174;
064/ 886197;
064/ 886336;
е-mail: phyzmed_pl@mail.bg