гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА при УМБАЛ - Плевен е единствената университетска структура в Северен централен и Северо-западен региони.
Отделението е основано преди повече от половин век от д-р Руси Русев (тогавашен главен лекар на Плевенската болница) и д-р Александър Помаков (специалист по физиотерапия и рехабилитация).

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина е отделна функционално обособена административна и териториална структура , която включва:

 • Консултативен кабинет, ситуиран на четвърти етаж към КДБ;
 • Стационар – с 10 болнични легла;
 • Сектори по:
 • Електро - светлолечение
 • Аерозололечение
 • Кинезитерапия – активна, пасивна
 • Термотерапия (парафин, криотерапия, сауна)
 • Хидротерапия
 • Електродиагностика и електростимулация
 • Механотерапия
 • Мануална терапия
 • Лазертерапия
 • Функционални изследвания

Отделение по ФРМ работи по утвърдени алгоритми за физикална и рехабилитационна медицина на голям брой социално-значими и инвалидизиращи заболявания. Прилагат се множество съвременни специализирани и високо-специализирани физикално-диагностични и физикално-терапевтични методики. Извършват се специализирани дейности като: терапия с ниско-, средно- и високо-честотни токове, ултразвук, магнитно поле, инфрачервени и ултравиолетови лъчи;лазертерапия; активна и пасивна кинезитерапия, механотерапия, различни техники на мануален и вибрационен масаж, хидро- и парафинотерапия. Прави се комплексна функционална оценка на опорно-двигателния апарат и нервната система: гониометрия, мануално мускулно тестуване, плантография, оценка на функциите на централен и периферен двигателен неврон, тестуване на равновесие, координация, походка, захват, оценка на самостоятелността в дейностите на ежедневния живот. От високо-специализираните дейности има натрупан положителен опит в области като: Ексцитомоторна електродиагностика и електростимулация, Мануална диагностика и мануална терапия, Постизометрична релаксация, Екстензионна терапия, Лазертерапия и лазерпунктура.

Отделението разполага със стационар за ранна рехабилитация и с възможности за долекуване и продължително лечение и рехабилитация на хронични страдания.

В Отделение по физикална и рехабилитационна медицина се работят следните Клинични пътеки:

 • КП № 237 ФизиКАЛНА тEрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
 • КП № 240 ФизиКАЛНА тEрапия и рехабилитация ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
 • КП № 241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
 • КП № 242 ФизиКАЛНА тEрапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
 • КП № 243 ФизиКАЛНА тEрапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
 • КП № 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

Пациентите се лекуват от квалифициран персонал включващ лекари - специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевти, рехабилитатори, специалисти по медицинска рехабилитация и ерготерапия, масажисти, медицински сестри и санитари.

От 2014г с финансиране по инициативата на Президента на Република България „Българската Коледа” в отделението бяха обособени самостоятелни сектори с нова съвременна апаратура за електро, топлолечение и рехабилитация за деца на различна възраст. Работата с тях се осъществява с обучен персонал, притежаващ нужните професионализъм и специално отношение към малките пациенти. Лекуват се системно (амбулаторно и стационарно) пациенти в детска възраст с увреда на централна и периферна нервна система. През същата година с помощта на НЦПР – Горна Баня беше разкрит и сектор за рехабилитация на пациенти след ампутация на крайници.

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ - Плевен работи в тясна колаборация с КАТЕДРА „ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЕРГОТЕРАПИЯ И СПОРТ" при МУ - Плевен.

Академичният състав на отделението осигурява обучението на студенти по медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия, медицински сестри и акушерки по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина”. Провежда се следдипломното обучение на лекари и рехабилитатори по специалността. Извършва се и активна научна и научно-приложна дейност. Негови кадри са автори и съавтори на над 200 научни публикации в областта на медицинската рехабилитация и ерготерапията.

Участници са в три научни проекта на МУ - Плевен.
В отделението са защитени две дисертационни разработки.
Лекарският състав поддържа системни контакти с различни научни институции в страната и чужбина. С цел пропагандиране идеите на рехабилитацията се организират и научни форуми. За последните години Катедрата е основен организатор на три научни конференции в МУ - Плевен (2007-2008), съорганизатор на проведения през 2009 в София Национален конгрес по Физикална и рехабилитационна медицина, основен организатор на Първи Национален конгрес по Медицинска рехабилитация и ерготерапия (Боровец, 2010) и на Първи Национален конгрес по Неврорехабилитация (Велико Търново, 2011).

Д-р Мая Кръстанова, ас
НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ:
сл. тел 064886174
е-mail- krastanova.1962@abv.bg

СПЕЦИАЛИСТИ:
д-р Аница Мирчева, ас сл. тел 064886197 е-mail- phyzmed_pl@mail.bg
д-р Полина Цветкова, ас сл. тел 064886336 е-mail-phyzmed_pl@mail.bg
д-р Цветослав Вътев, ординатор сл. тел 064886336 е-mail- phyzmed_pl@mail.bg

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ:
Данелина Вачева, доктор, гл.ас сл. тел 064886886 е-mail- danelina@abv.bg