гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Клиниката по Ушно-носно-гърлени болести е разположена на територията на Втора Клинична база на УМБАЛ”Д-р Г.Странски” ЕАД-Плевен. Основните дейности в практическо направление на звеното са:

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:

 • Заболяванията на външно , средно и вътрешно ухо – тумори на ушната мида, пластика на ушна мида - отоклизис, тимпанопластика и тимпаностомия, операции на усложненията на острия и хроничен отит – мастоидектомия и радикална трепанация на мастоидния израстък; консервативно лечение на периферни заболявания на вестибуларния апарат и заболявания на слуховия нерв;
 • Слухоподобряващи операции - без кохлеарен имплант
 • Извършване на операции подобряващи функцията на носното дишане и лечение на околоносни кухини – корекция на външен нос, рино- и септопластика, екстирпация на носни полипи, радиочестотна хирургия на носните кухини, операции при заболявания на синусите, функционална ендоназална хирургия на синусите с оптичен инструментариум на Щорц;
 • Оперативно лечение на остри и хронични заболявания на тонзилите – инцизия на перитонзиларен абсцес, латеро- и ретрофарингеални абсцеси, хипертрофия на тонзилите и аденоидите,
 • Оперативни намеси при сънна апнея и хъркане вкл. с радиочестотна апаратура – намаляване обема на носните конхи, увулопалатопластика и интервенции в областта на корена на езика;
 • Ранна диагностика и съвременно лечение на доброкачествени и злокачествени новообразувания на ларинкса и гълтача – микроларингохирургия , частично отстраняване на гласни връзки; частична и радикална ларингектомия и шийна дисекция на метастатични лимфни възли;
 • Отстраняване на доброкачествени и злокачествeни новообразувания от устна кухина , език и слюнчени жлези;
 • Отстраняване на доброкачествени и злокачествeни новообразувания на кожата в областта на лицето и шията;
 • Оперативно отстраняване на вродени аномалии на шията – медиални и латерални кисти
 • Реконструктивни пластични операции с голям тъканен дефект по различни методики
 • Ендоскопски манипулации за отстраняване на чужди тела от долни дихателни пътища и хранопровод, бужиране на хранопровод след корозивни изгаряния.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНАТА В КЛИНИКАТА ПО УНГ БОЛЕСТИ

Клиниката е оборудвана със съвременна апаратура и подходящ инструментариум за извършване на големи по обем и сложност операции по открит и ендоскопски начин на заболяванията на УНГ- органите – ригиден бронхоскоп и ригиден езофагоскоп, глайдскоп, набор за функционална ендоназална хирургия, дрил за операции на ухо, невромониторираща система за черепно-мозъчни нерви, радиочестотен нож, тимпанометър, аудиометър, апарат отоакустични емисии за скрининг на слуха и др.

Клиниката разполага с екип от висококвалифицирани кадри – доцент, гл. асистент, асистенти, докторанти, които са хирурзи с голям опит в областта на оториноларингологията. Специалистите по здравни грижи имат допълнителна профилна квалификация в областта на аудиометрията, тимпанометрията, хирургична и операционна техника и спешни състояния в медицината.

Ежегодно под ръководството на началника на клиниката доц.Вълков се организират научни форуми и благотворителни инициативи чрез безплатни прегледи на населението с различна насоченост в областта на оториноларингологията. Активно се представя дейността на клиниката в множество конференции, симпозиуми и конгреси в страната и чужбина.

Доц. д-р Александър Вълков, д.м.
Специалист „УНГ болести”
Началник клиника „УНГ болести”
Зам. Изп. директор по Диагностично-лечебната дейност
УМБАЛ „Д-р Г.Странски”ЕАД-Плевен
Декан на факултет "Здравни грижи" МУ-Плевен

тел. 064 884 263
e-mail: al.valkov@mail.bg

Научни интереси: В областта на онкологията в оториноларингологията, HPV, ендоскопия на околоносни кухини хранопровод и бял дроб, фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията, безкръвни методи за лечение в УНГ практиката, Радиочестотна хирургия, отоневрологията аудиологията, управление на качеството, оценяване и поддържане качеството на обучение, организационни процедури.

Проведени курсове и специализации : в Русия, Израел, България, Италия, Австрия, Германия и др. за всички раздели от хирургията на глава и шия и диагностиката и лечението в оториноларингологията.

Секретар на Научния съвет по медико-хирургични специалности при МУ-Плевен.

Сертифициран от Висшата книжовна школа за светила в българската медицина и от Американския биографичен институт в Северна Каролина .

Дългогодишен консултант на РЗОК –Плевен.

Член на Националното Географско дружество

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Георги Николов
Главен асистент
Специалист „УНГ болести”
Клиника „УНГ болести”
Доктор по медицина

УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД” Плевен
Тел. 064 886 654
0887 395 644
e-mail : dr.nik@abv.bg

Научни интереси: в областта на онкологията в оториноларингологията, HPV, ендоскопия на околоносни кухини хранопровод и бял дроб, фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията, безкръвни методи за лечение в УНГ практиката, Радиочестотна хирургия, отоневрологията аудиологията, управление на качеството, оценяване и поддържане качеството на обучение, организационни процедури. безкръвни методи за лечение в УНГ практиката и др.

Проведени курсове по реконструктивна хирургия на глава и шия, гр.Тюбинген Германия, Новости в оториноларингологията „ гр.Кьолн, Германия, Функционална ендоназална хирургия –МУ-Плевен;

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

2014г. - Защитил дисертация на тема „Приложение на имунохистохимичните методи p16INK4a u Ki 67 за ранна диагностика на HPV-асоциирания ларингеален карцином и доброкачествени ларингеални лезии”

Награди:

2013г.- БЛС – „За издигане престижа на лекарската професия

2014г.- Вестник „24 часа” и БНТ 1 – „Достойните българи на 2013г.”

2014г.- МУ-Плевен – Плакет „40 години МУ-Плевен”

Д-р Кремена Атанасова
Асистент
Специалист „УНГ болести”
Клиника „УНГ болести”

УМБАЛ”Д-р Г.странски”ЕАД Плевен
тел. 064 886 645
e-mail: kr_atanassova@abv.bg

Научни интереси – в областта на онкологията в оториноларингологията, ендоскопията на околоносни кухини, аудиологията, радиочестотна хирургия. безкръвни методи за лечение в УНГ практиката; и др.

Проведени курсове Функционална ендоназална хирургия –МУ-Плевен; Тимпанометрия и изследване на ОАЕ за скрининг на слуха при новородени и др.

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Юлия Тодорова
Асистент
Клиника „УНГ болести”

УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД -Плевен
тел. 064/886 654
e-mail: dr.yuliya.todorova@gmail.com

Научни интереси в областта на онкология в оториноларингологиятаендоскопия на околоносни кухини;отоневрология аудиология;фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията;безкръвни методи за лечение в УНГ практиката;

Проведени курсове Тимпанометрия и изследване на ОАЕ за скрининг на слуха при новородени и др.

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Борис Духленски
Асистент
Клиника „УНГ болести”

УМБАЛ”Д-р Г.Странски”ЕАД-Плевен
тел. 064 886 654
e-mail: duhlenski_b@abv.bg

Научни интереси – в областта на онкологията в оториноларингологията; ендоскопията на околоносни кухини, хранопровод и бял дроб; отоневрологията и аудиологията.
Проведени курсове
1. English for Lecturers – Skills for Using English in an Academic Environment, 22-26 Sept 2014, Romanian-American University, Bucharest, Romania.

2. Training course for OAE system Echolab, 27 Nov 2014, Sofia.

3. Balkan Otorhinolaryngological Societies ENT Course, 3-7, December, 2014, Antalya, Turkey

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Стефан Мирчев
Специалист „УНГ болести”
Докторант на свободна докторантура
Клиника „УНГ болести”

УМБАЛ”Д-р Г.Странски” ЕАД-Плевен
тел. 064 886 654
0898 599367; 0878 472 118
e-mail: st_mirchev@mail.bg

Научни интереси

А. В областта на слуховия анализатор

1. Диагностика на слуха при новородени и кърмачета, т.нар. неонатален слухов скрининг.

2.Диагностика назаболяванията на ухото при подрастващи и възрастни с

тимпанометър и аудиометър( изследване на слуха).

3. Слухопротезиране- настройване на слухови апарати.

4.Диагностика и оперативно лечение на възпалителните заболявания на ухото- остри и хронични отити и техните усложнения: лабиринтити, парализи на лицевия нерв, отогенни менингити.

5.Използване на невромониторираща система за предпазване на лицевия нерв при операции на ухо.

Б. . В областта на вестибуларния анализатор

1. Диагностика и лечение на световъртежа при заболявания на средното и вътрешното ухо.

2. Извършване на отоневрологични проби.

В. В областта на затрудненото носно дишане при деца.

1. Оперативно лечение на увеличената трета сливица.

2. Оперативно лечение на небни тонзили при обструктивен синдром и хроничен тонзилит.

Г. В областта на ларинкса: извършване на биопсия от ларинкса по метода на Клайнзасер.

Д. В областта на нос и околоносни кухини.

1. Лечение на синуити.

2. Ендоскопски оглед на носната кухина със синуендоскоп.

3. Оперативно лечение на носни полипи.

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Цветомир Стоянов
Специалист „УНГ болести”
Хоноруван асистент

Клиника „УНГ болести”
УМБАЛ”Д-р Г.Странски”ЕАД-Плевен
Специализант „Лицево-челюстна хирургия”
тел. 064 886 645
e-mail: zunio5@abv.bg

Научни интереси – в областта на оперативно лечение на вродени и придобити деформации на лицето и др.
Проведени курсове: Корективна ринопластика-2009г. ; Възстановителна хирургия на лицето с локални ламба 2010г. ; Естетични операции на лицето – блефаропластика, фейслифт – 2014г.;
Участия в научни форуми в страната - 20 , и в чужбина – 2.
Членство: Българско ОРЛ дружество и Сдружение на Оралните и лицево-челюстните хирурзи в България
Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.