гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Клиниката по Ушно-носно-гърлени болести е разположена на територията на Втора Клинична база на УМБАЛ”Д-р Г.Странски” ЕАД-Плевен. Основните дейности в практическо направление на звеното са:

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:

 • Заболяванията на външно , средно и вътрешно ухо – тумори на ушната мида, пластика на ушна мида - отоклизис, тимпанопластика и тимпаностомия, операции на усложненията на острия и хроничен отит – мастоидектомия и радикална трепанация на мастоидния израстък; консервативно лечение на периферни заболявания на вестибуларния апарат и заболявания на слуховия нерв;
 • Слухоподобряващи операции - без кохлеарен имплант
 • Извършване на операции подобряващи функцията на носното дишане и лечение на околоносни кухини – корекция на външен нос, рино- и септопластика, екстирпация на носни полипи, радиочестотна хирургия на носните кухини, операции при заболявания на синусите, функционална ендоназална хирургия на синусите с оптичен инструментариум на Щорц;
 • Оперативно лечение на остри и хронични заболявания на тонзилите – инцизия на перитонзиларен абсцес, латеро- и ретрофарингеални абсцеси, хипертрофия на тонзилите и аденоидите,
 • Оперативни намеси при сънна апнея и хъркане вкл. с радиочестотна апаратура – намаляване обема на носните конхи, увулопалатопластика и интервенции в областта на корена на езика;
 • Ранна диагностика и съвременно лечение на доброкачествени и злокачествени новообразувания на ларинкса и гълтача – микроларингохирургия , частично отстраняване на гласни връзки; частична и радикална ларингектомия и шийна дисекция на метастатични лимфни възли;
 • Отстраняване на доброкачествени и злокачествeни новообразувания от устна кухина , език и слюнчени жлези;
 • Отстраняване на доброкачествени и злокачествeни новообразувания на кожата в областта на лицето и шията;
 • Оперативно отстраняване на вродени аномалии на шията – медиални и латерални кисти
 • Реконструктивни пластични операции с голям тъканен дефект по различни методики
 • Ендоскопски манипулации за отстраняване на чужди тела от долни дихателни пътища и хранопровод, бужиране на хранопровод след корозивни изгаряния.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНАТА В КЛИНИКАТА ПО УНГ БОЛЕСТИ

Клиниката е оборудвана със съвременна апаратура и подходящ инструментариум за извършване на големи по обем и сложност операции по открит и ендоскопски начин на заболяванията на УНГ- органите – ригиден бронхоскоп и ригиден езофагоскоп, глайдскоп, набор за функционална ендоназална хирургия, дрил за операции на ухо, невромониторираща система за черепно-мозъчни нерви, радиочестотен нож, тимпанометър, аудиометър, апарат отоакустични емисии за скрининг на слуха и др.

Клиниката разполага с екип от висококвалифицирани кадри – доцент, гл. асистент, асистенти, докторанти, които са хирурзи с голям опит в областта на оториноларингологията. Специалистите по здравни грижи имат допълнителна профилна квалификация в областта на аудиометрията, тимпанометрията, хирургична и операционна техника и спешни състояния в медицината.

Ежегодно под ръководството на началника на клиниката доц.Вълков се организират научни форуми и благотворителни инициативи чрез безплатни прегледи на населението с различна насоченост в областта на оториноларингологията. Активно се представя дейността на клиниката в множество конференции, симпозиуми и конгреси в страната и чужбина.

Доц. д-р Александър Вълков, д.м.
Специалист „УНГ болести”
Началник клиника „УНГ болести”
Зам. Изп. директор по Диагностично-лечебната дейност
УМБАЛ „Д-р Г.Странски”ЕАД-Плевен
Декан на факултет "Здравни грижи" МУ-Плевен

тел. 064 884 263
e-mail: al.valkov@mail.bg

Научни интереси: В областта на онкологията в оториноларингологията, HPV, ендоскопия на околоносни кухини хранопровод и бял дроб, фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията, безкръвни методи за лечение в УНГ практиката, Радиочестотна хирургия, отоневрологията аудиологията, управление на качеството, оценяване и поддържане качеството на обучение, организационни процедури.

Проведени курсове и специализации : в Русия, Израел, България, Италия, Австрия, Германия и др. за всички раздели от хирургията на глава и шия и диагностиката и лечението в оториноларингологията.

Секретар на Научния съвет по медико-хирургични специалности при МУ-Плевен.

Сертифициран от Висшата книжовна школа за светила в българската медицина и от Американския биографичен институт в Северна Каролина .

Дългогодишен консултант на РЗОК –Плевен.

Член на Националното Географско дружество

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Георги Николов
Главен асистент
Специалист „УНГ болести”
Клиника „УНГ болести”
Доктор по медицина

УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД” Плевен
Тел. 064 886 654
0887 395 644
e-mail : dr.nik@abv.bg

Научни интереси: в областта на онкологията в оториноларингологията, HPV, ендоскопия на околоносни кухини хранопровод и бял дроб, фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията, безкръвни методи за лечение в УНГ практиката, Радиочестотна хирургия, отоневрологията аудиологията, управление на качеството, оценяване и поддържане качеството на обучение, организационни процедури. безкръвни методи за лечение в УНГ практиката и др.

Проведени курсове по реконструктивна хирургия на глава и шия, гр.Тюбинген Германия, Новости в оториноларингологията „ гр.Кьолн, Германия, Функционална ендоназална хирургия –МУ-Плевен;

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

2014г. - Защитил дисертация на тема „Приложение на имунохистохимичните методи p16INK4a u Ki 67 за ранна диагностика на HPV-асоциирания ларингеален карцином и доброкачествени ларингеални лезии”

Награди:

2013г.- БЛС – „За издигане престижа на лекарската професия

2014г.- Вестник „24 часа” и БНТ 1 – „Достойните българи на 2013г.”

2014г.- МУ-Плевен – Плакет „40 години МУ-Плевен”

Д-р Кремена Атанасова
Асистент
Специалист „УНГ болести”
Клиника „УНГ болести”

УМБАЛ”Д-р Г.странски”ЕАД Плевен
тел. 064 886 645
e-mail: kr_atanassova@abv.bg

Научни интереси – в областта на онкологията в оториноларингологията, ендоскопията на околоносни кухини, аудиологията, радиочестотна хирургия. безкръвни методи за лечение в УНГ практиката; и др.

Проведени курсове Функционална ендоназална хирургия –МУ-Плевен; Тимпанометрия и изследване на ОАЕ за скрининг на слуха при новородени и др.

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Юлия Тодорова
Асистент
Клиника „УНГ болести”

УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД -Плевен
тел. 064/886 654
e-mail: dr.yuliya.todorova@gmail.com

Научни интереси в областта на онкология в оториноларингологиятаендоскопия на околоносни кухини;отоневрология аудиология;фиброоптични методи за диагностика на УНГ заболяванията;безкръвни методи за лечение в УНГ практиката;

Проведени курсове Тимпанометрия и изследване на ОАЕ за скрининг на слуха при новородени и др.

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Борис Духленски
Асистент
Клиника „УНГ болести”

УМБАЛ”Д-р Г.Странски”ЕАД-Плевен
тел. 064 886 654
e-mail: duhlenski_b@abv.bg

Научни интереси – в областта на онкологията в оториноларингологията; ендоскопията на околоносни кухини, хранопровод и бял дроб; отоневрологията и аудиологията.
Проведени курсове
1. English for Lecturers – Skills for Using English in an Academic Environment, 22-26 Sept 2014, Romanian-American University, Bucharest, Romania.

2. Training course for OAE system Echolab, 27 Nov 2014, Sofia.

3. Balkan Otorhinolaryngological Societies ENT Course, 3-7, December, 2014, Antalya, Turkey

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Стефан Мирчев
Специалист „УНГ болести”
Докторант на свободна докторантура
Клиника „УНГ болести”

УМБАЛ”Д-р Г.Странски” ЕАД-Плевен
тел. 064 886 654
0898 599367; 0878 472 118
e-mail: st_mirchev@mail.bg

Научни интереси

А. В областта на слуховия анализатор

1. Диагностика на слуха при новородени и кърмачета, т.нар. неонатален слухов скрининг.

2.Диагностика назаболяванията на ухото при подрастващи и възрастни с

тимпанометър и аудиометър( изследване на слуха).

3. Слухопротезиране- настройване на слухови апарати.

4.Диагностика и оперативно лечение на възпалителните заболявания на ухото- остри и хронични отити и техните усложнения: лабиринтити, парализи на лицевия нерв, отогенни менингити.

5.Използване на невромониторираща система за предпазване на лицевия нерв при операции на ухо.

Б. . В областта на вестибуларния анализатор

1. Диагностика и лечение на световъртежа при заболявания на средното и вътрешното ухо.

2. Извършване на отоневрологични проби.

В. В областта на затрудненото носно дишане при деца.

1. Оперативно лечение на увеличената трета сливица.

2. Оперативно лечение на небни тонзили при обструктивен синдром и хроничен тонзилит.

Г. В областта на ларинкса: извършване на биопсия от ларинкса по метода на Клайнзасер.

Д. В областта на нос и околоносни кухини.

1. Лечение на синуити.

2. Ендоскопски оглед на носната кухина със синуендоскоп.

3. Оперативно лечение на носни полипи.

Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

Д-р Цветомир Стоянов
Специалист „УНГ болести”
Хоноруван асистент

Клиника „УНГ болести”
УМБАЛ”Д-р Г.Странски”ЕАД-Плевен
Специализант „Лицево-челюстна хирургия”
тел. 064 886 645
e-mail: zunio5@abv.bg

Научни интереси – в областта на оперативно лечение на вродени и придобити деформации на лицето и др.
Проведени курсове: Корективна ринопластика-2009г. ; Възстановителна хирургия на лицето с локални ламба 2010г. ; Естетични операции на лицето – блефаропластика, фейслифт – 2014г.;
Участия в научни форуми в страната - 20 , и в чужбина – 2.
Членство: Българско ОРЛ дружество и Сдружение на Оралните и лицево-челюстните хирурзи в България
Участия в научни форуми в страната и чужбина, ежегодни благотворителни прегледи с цел профилактика на УНГ заболявания сред рискови групи от населението.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close