гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по РИСКОВА БРЕМЕННОСТ

Клиниката е създадена като самостоятелна структурна единица на 18 май 2000 г.

В състава й влизат: стационар "Рискова бременност", Карантинно-изолационен сектор, Диагностично-консултативен
акушеро-гинекологичен кабинет и "Училище за бъдещи родители".
Клиниката разполага със съвременна апаратура и технически пособия - два ултразвукови апарата и два токографа.
В съчетаниe с високата професионална квалификация на персонала това дава възможност за своевременна
диагностика и лечение на всички заболявания, създаващи риск за майката и плода.
Клиниката е утвърден водещ консултативен център за Централна Северна България.

В СЕКТОР РИСКОВА БРЕМЕННОСТ СЕ ЛЕКУВАТ:
Прееклампсия, Еклампсия, Преносена бременност, Хабитуални и спонтанни аборти, Бременни с обременена акушерска анамнеза, Бременни с придружаващи забо-явания: вътрешни, неврологични, нефрологични, ортопедични, съдови, ендокри-нологични и др.

КАРАНТИННО-ИЗОЛАЦИОНЕН СЕКТОР:
Извършват се раждания на жени с инфекциозна патология, която е наложила изолация.

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ:
Извършва консултативни прегледи на стационарно болни в УМБАЛ Приема и разпределя насочените стационарно болни към акушеро-гинекологичните клиники.
Към кабинета функционира и комисия за прекъсване на бременността по медицински показания.

"УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ"
Към него функционира училище за бъдещи родители, снабдено със съвременна аудиовизуална техника.

Доц. д-р Светла Божинова, дм
началник клиника

Родена в Червен бряг. Завършва медицина във ВМИ -София, през 1969 г., след което работи последователно в акушеро-гинекологичните отделения на Окръжните болници в Пазарджик и Ловеч. От 1976 г. започва работа във ВМИ-Плевен, и е един от основателите на катедра "Акушерство и гинекология". През 1985 г. защитава кандидатска дисертация. През 1994 г. е избрана за доцент и ръководител на Акушерска клиника, а след преструктуриране е началник на Клиника по рискова бременност. Работи главно по проблемите на високорисковата бременност, перинатологията, ехографската диагностика, стерилитета и климактериума. Автор е на три монографии. Участва като автор на раздел в чуждестранна монография и като съавтор на два български сборника по актуални проблеми в акушерството и гинекологията. Има над 156 публикации у нас и в чужбина.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Светла Божинова, дм
Д-р Светла Димитрова
Д-р Калин Поповски
Д-р Силвия Атанасова
Д-р Иван Иванов
Д-р Антоанета Спасова
Д-р Павлина Павлова
Д-р Веселин Пенков
Д-р Ирена Христова
Ст.ак. В. Захариева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 788