гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

Доц. д-р Николай Николов, д.м.
началник клиника

Доц. д-р Николай Николов е роден през 1961г. в град Левски. Завършва висше образование „Медицина” във Висш Медицински Институт гр. Плевен. Има 2 медицински специалности Вътрешни болести и Ревматология, хабилитиран доцент по Ревматология. Професионалният му стаж преминава като ординатор в Кардиологично отделение гр.Троян, завеждащ СЗУ с. Пресяка, участъков лекар и завеждащ Терапевтична поликлиника гр. Ловеч, завеждащ Ревматологичен кабинет гр. Ловеч, асистент – ревматолог в "Клиника по ревматология и кардиология" УМБАЛ "Д-р Георги Странски" гр. Плевен От 2015 год. е началник „Клиника по Ревматология” УМБАЛ "Д-р Георги Странски" гр. Плевен. Доц. Николов е автор на 8 специализирани книги и съавтор в учебник по Ревматология, над 30 публикации в български и чуждестранни медии, участие в над 20 български и международни ревматологични конгреса като лектор и слушател.

Като самостоятелна болнична структура, Клиника по ревматология е обособена на 01.09.2015 год. Разположена е на четвърти етаж във висока сграда на Втора клинична база УМБАЛ „ Д-р Георги Странски” ЕАД.
Структурата на клиниката включва:

  • Приемно-консултативен кабинет, ситуиран в клиниката
  • Стационар с 12 легла към Стационарен блок
  • Лекарски кабинети
  • Манипулационни
  • Помощни помещения

В стационара са разкрити 4 болнични стаи с по 3 легла, приемно-консултативен кабинет, кабинети за диагностично-лечебни процедури ( 2 манипулационни-септична и асептична).
Клиника по Ревматология отговаря на изискванията на Медицински стандарт „Ревматология”. За осъществяването на диагностично-лечебната дейност се използват:

  • наличния собствен апарат за ставна ултрасонография;
  • апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА) – закупен и наличен в Клиника по Образна диагностика в Първа клинична база;
  • рентгенов апарат за скопия и графия на територията на Втора клинична база;
  • КАТ и ЯМР в Първа клинична база;
  • микробиологична, имунологична и клинична лаборатория.

В Клиника по ревматология се лекуват пациенти от цялата страна над 18годишна възраст с всички ревматологични заболявания, постъпващи “по спешност” или по реда на “планова” хоспитализация. Лекуват се болни със следните болести: възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, ревматизъм и болест на Райтер, както и други реактивни артрити); системни заболявания на съединителната тъкан (системен лупус еритематодес, системна склеродермия, васкулити, полимиозит/дерматомиозит, припокриващи и автоинфламаторни синдроми); дегенеративни ставни заболявания (гонартроза, коксартроза, спондилартроза и др.); мекотъканен ревматизъм (бурсити, тендинити, фибромиалгия, полимиалгия ревматика); болести на костите (остеопороза, болест на Пейджет, алгодистрофия, асептични некрози); болести, причинени от кристали (подагра, пирофосфатна и апатитна болест); хипермобилен синдром и наследствени болести.

 

Нашите специалисти:

Д-р Борислава Железарова

Д-р Борислава Железарова се дипломира през 2002 г. в Медицински университет гр. София, специалност Медицина. Придобита специалност „Ревматология” от 2015 г. От 2008 г. е лекар в УМБАЛ „Д-р Георги Странски”в Клиника по Вътрешни болести и е асистент към МУ гр. Плевен Катедра „Пропедевтика на Вътрешните болести”, а от 2015 г. е лекар ревматолог в Клиника по ревматология и е асистент в МУ гр. Плевен Катедра „Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология”, участва в българо-езично и англоезично преподаване на студенти IV курс във факултет „Медицина” МУ Плевен.

Д-р Мариета Богданова

Завършила медицина през 1997г в Медицински Университет – гр. Плевен. Придобита специалност ревматология през 2013г. От 2003г до 2009г работи като лекар ординатор в ЦСМП – гр.Ловеч. От 2010г до 2012г работи като лекар ординатор в ЦСМП – гр. Плевен. От 2012г работи като лекар ординатор в Клиника по ревматология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски”. От 2014г е специалист ревматолог към ДКЦ – Плевен.

Д-р Милена Денчева

Д-р Милена Денчева завършва Медицина през 2014г. в МУ гр. Плевен. От 2014 г. е специализант по ревматология в Клиника по ревматология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен

Д-р Ралица Пенчева

Д-р Ралица Пенчева завършва Медицина през 2011г. в МУ гр. Плевен. В периода 2012-2014 г. е лекар в лаборатория „Имунохематология на пациенти и клинична трансфузиология” в РЦТХ гр. Плевен. От 2014 г. е специализант по ревматология в Клиника по ревматология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен

ст. м. с. Христина Николова

Ст. медицинска сестра Христина Николова завършва ИПЗК „Д-р Пейо Бешев” гр. Плевен през 1986 г. профил Медицинска сестра. През 2010 г. се дипломира във ФОС на МУ Плевен със специалност „Управление на здравни грижи”. Професионалният и стаж преминава през Терапевтично отделение на Окръжна болница „Д-р Тота Венкова” гр. Габрово, Клиника по неврология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен, Неврологично отделение МБАЛ Авис Медика гр. Плевен. От 2015 год. е старша медицинска сестра на Клиника по ревматология УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен

КОНТАКТИ:
гр. Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов №91
тел: 064/ 886791;
064/ 886795.