гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Клиниката по пневмология и фтизиатрия е самостоятелна функционалнообособена, административна и териториална структура на “УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, със следната структура:

СТРУКТУРА
Първо отделение за лечение на туберкулоза
Второ отделение за лечение на остри и хронични неспецифични белодробни заболявания
Отделение за интензивно лечение
Сектор за образна и функционална диагностика

АПАРАТУРА
Фибробронхоскоп тип "Olympus" с допълнителна приставка за електрокоагулация и 2 фотоапарата; Фибробронхоскоп тип "Storz"; Ригиден бронхоскоп тип "Fridel"; Компютърен спирограф - Master Screen Pneumo Jeger с принтер и аксесоари за бронходилататорен и бронхопровокационен тест; Апарат "Спирокомп 105 ЕМА" за функционално изследване на дишането; Набор за кардиопулмонална ресусцитация с набор за интубация, мануално обдишване, помощна дъска за сърдечен масаж; Апарат за мануално обдишване тип Амбу; Апарат за високо честотна вентилация; Набори за интракардиална инстилация на медикаменти; Апарати за ЕКГ; Дефибрилатор

Доц. д-р Явор Иванов, дм
началник клиника

Роден на 24 август 1954 г. в Русе. Завършва ВМИ - Плевен през 1981 г., след което работи като лекар в Станцията за бърза и неотложна помощ в Плевен. От 1983 г. работи в Окръжната пневмофтизи-атрична болница с диспансер, днес Клиника по пулмология. От 1989 г. е редовен асистент по вътрешни болести при ВМИ-Плевен. През 1999 г. защитава дисертация на тема: "фармако-икономиката на бронхиалната астма", а от 2001 г. е избран за доцент по белодробни болести. Притежава клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия. Специализирал е в САЩ. Член е на Националното ръководство на дружеството по пнев-мология и фтизиатрия. Автор и съавтор е на около 50 статии и научни съобщения у нас и в чужбина.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Явор Иванов, дм

Първо отделение
Доц. д-р Пламен Павлов - началник
Д-р Емилия Лазарова
Д-р Елена Борисова
Д-р Теменужка Игнатова - Данова
Ст.м.с. Йорданка Иванова

Второ отделение
Доц. д-р Павлина Николова - Глоговска - началник
Д-р Илия Крачунов
Д-р Златина Иванова
Д-р Снежанка Иванковска
Д-р Татяна Симеонова
Ст.м.с. Петя Симеонова

Отделение за интензивно лечение
Д-р Мария Илчева - Тодорова
Ст.м.с. Снежана Петкова

Сектор образна и функционална диагностика
Д-р Валери Андреев
Д-р Стефан Станимиров