гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Проф. д-р Добромир Димитров, д.м.н.
Началник на клиниката

Проф. д-р Добромир Димитров, д.м.н.

Специалност по хирургия
Специализации в Германия, Турция, Хърватия, Англия, Италия, Китай
Задълбочаване на научни и практични знания в областта на хирургията на дебелото черво, стомах и млечната жлеза. Лапароскопска хирургия на стомашно-чревния тракт, херниите на предната коремна стена и роботизирана хирургия на рака на дебелото черво. Част от екипа въвел успешно приложението на ХАЙФУ техниката в областта на онкологията.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНАТА В КЛИНИКАТА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Клиниката има над 40 годишен опит в овладяването, внедряването и разразботването на оперативни методи за диагностика и лечение на онкологични, и общо хирургични заболявания. Една от малкото клиника в страната с реализирана приемственост на поколения хирурзи. Екипът на клиниката участва във въвеждането на иновативни и съвременни подходи за оперативно лечение, за първи път в страната като: сентинелна лимфна биопсия при различни локализации, тотална мезоректална ексцизия, роботизирана ректална хирургия, неоадювантното лъчелечение при рак на ректума, онкопластичен подход при лечение на рака на гърдата, щанц биопсията при рак на гърдата и интраоперативната лъчетерапия при рака на гърдата. Клиниката разполага с модерна апаратура и подходящ инструментариум за извършване на големи по обем и сложност операции по открит, лапароскопски и роботизиран начин.
Клиниката разполага с екип от висококвалифицирани кадри – професор, доцент, асистенти, докторанти и хирурзи с голям опит в общата и онкологичната хирургия. Специалистите по здравни грижи имат допълнителна профилна квалификация в областта на онкологията и онкопластичната хирургия. Старшата сестра и две от медицинските сестри са със специалност „ Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания. Към клиниката функционира и студентска научно-изследователска група по Онкологична хирургия.

ТРЕТИРАНЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ И ДОБОРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Дизайнът на диагностично-лечебния процес при рак на млечната жлеза се промени значително през последните години. Онкопластичната идея стана емблематична за съвременно мислене, а нейната реализация - доказателство за отличен кадрови и организаторски потенциал на структурите, третиращи това заболяване. За нашия екип иновациите, свързани с това направление станаха рутинни. Така например за нас минимално инвазивната диагностична дебелоигленна щанцова биопсия вече е стандартна стъпка при съмнителна за рак лезия. По този начин на патологоанатома се предоставя тъканен материал за предоперативно изследване на рецепторния и HER 2 статуса на тумора и на редица други прогностични и предактивни маркери на заболяването.
Биопсията на аксиларните сентинелни лимфни възли е важен елемент от възприетия в клиниката органосъхраняващ подход при РМЖ.
Специалистът по образна диагностика прецизира степента на риск за карцином и заедно с хирурга участва в инвазивната претерапевтична диагностика на палпиращите се и непалпиращите се лезии, съмнителни за карцином.
Патологоанатомът представя ценна интраоперативна и постоперативна информация за резекционните граници в полза на онкологичната радикалност. Онкопластичният хирургичен екип планира операцията на базата на многобройните клинични данни за заболяването и анатомометричните данни за млечните жлези и пациентката. Екипът е внедрил голяма част от многото на брой онкопластични хирургични стратегии и извършва операциите, базирайки се на екзактното владеене на оперативните техники.
Нововъведение в клиниката е приложението на интраоперотивна лъчетерапия при органосъхраняващи операции на гърдата, което е по-благоприятно от продължителното следоперативно лечение и има редица предимства в сравнение с него.

ТРЕТИРАНЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ

Клиниката е внедрила в практиката най-съвременните постижения в хирургичното третиране на рака на стомаха, дебелото и право черво.
Предоперативната лъчетерапия, тоталната мезоректална ексцизия и ултраниските предни резекции са утвърдени стандарти при рак на ректума. Неоадювантната химиотерапия при авансирал карцином на дебелите черва вече заема полагащото й се място. Използването на автоматично извършване на анастомозите пести време и създава по-голяма сигурност.
Минимално инвазивна хирургия – лапароскопска и роботизирана хирургия
Към иновациите при третирането на заболяванията на гастро-интестиналния тракт принадлежат и лапароскопските операции. Чрез тях се постига онкологична сигурност еднаква с тази при отворената хирургия, но превъзходството им по отношение на травматичността и съхраняване на функционалността на органите е голяма. В клиниката е внедрено приложението на лапароскопската хирургия и при извършване на холецистектомия, операции на хернии на коремната стена, отстраняване на части на дебелото и правото черво, лапароскопско стадиране и биопсии. През 2014г. клиниката започна успешно осъществяването на роботизирана хирургия с Da Vinci Si система. Проф. Делийски, д-р Димитров, д-р Нанев са част от екипа по роботизирана хирургия към УМБАЛ – Плевен.

ОНКОПЛАСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ И ПРЕКАНЦЕРОЗИТЕ НА КОЖАТА

По това направление в клиниката са внедрени съвременните постижения в инвазивните диагностики и хирургичното и комплексното лечение на тези заболявания. Ицзвършва се точна претерапевтична морфологична диагностика, а при индикации за операция се извършват радикални операции с постигане на максимално благоприятен резултат по отношение на функцията и естетиката на третираната област. При необходимост от оперативна намеса върху регионалната лимфна система се прилага в целия спектър на оперативни подходи – сентинелна дисекция по показания и дисекция на възлите от следващите нива във всеки регион (мишници, ингвиноилиачни, шийни и т.н.)

Невромониториране при операции на щитовидната жлеза

В клиниката са внедрени всички видове операции на щитовидната жлеза, като се прилагат всички съвременни подходи в тази специфична хирургия. За постигане на максимална ефективност и сигурност при най-сложните операции се използва специален апарат невростим за откриване на определени нервни структури. Така се намалява до минимум риска за гласови увреди. Операциите се извършват с участието на екип от водещи специалисти от клиниката по УНГ с началник доц. Вълков.

КОНТАКТИ:
гр. Плевен, ул.”Георги Кочев”8А, Клиника по онкологична хирургия
Тел. 064/ 886 244;
Факс: 064/ 886242.

Нашите специалисти:

Д-р Митко Енчев

Главен асистент
Специалност по хирургия и онкология
Дългогодишен опит в областта на хирургията на млечната жлеза и стомашно- чревния тракт.

Д-р Геновева Вълчева

Специалист по хирургия и онкология
Дългогодишен опит в областта на общата хирургия. Задълбочаване на познанията в областта на онкохирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза, лапароскопската хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт.

Д-р Васил Нанев

Асистент
Специалност по хирургия
Специализации в Германия, Швейцария. Задълбочаване на научни и практични знания в областта на хирургията на стомашно-чревния тракт и млечната жлеза. Лапароскопска хирургия на стомашно-чревния тракт и херниите на предната коремна стена, роботизирана хирургия на коремните органи.

Специализанти към Клиника по онкологична хирургия:

Д-р Ивелина Петрова

Специализант по хирургия. Задълбочено проучване на заболяванията на млечната жлеза и онкопластичния подход. Опит в областта на хирургията на дебелото черво, стомах, лапароскопска хирургия на стомашночревния тракт.

Д-р Мартин Караманлиев

Завършил с отличие средно образование в СОУ „ Н.Катранов” Свищов. Завършил МУ Плевен с пълно отличие и получава наградата „Златен Хипократ” на випуск 2017.

Ст. м. с. Изабела Георгиева

Специалност Управление на здравни грижи - магистърска степен .
Специалност „ Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания.
С принос за развитието на сестринските грижи и повишаване на квалификацията на специалистите по здравни грижи в областта на онко- хирургията и общата хирургия.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close