гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Клиника по кожни и венерически болести е утвърдено звено в структурата на УМБАЛ - Плевен, в което се реализират прецизна консултативно-диагностична дейност и съвременно лечение на кожни и полово-предавани болести. Обслужва населението на Плевенска област, а при нужда и на Велико Търново, Горна Оряховица, Севлиево, Габрово, Ловеч, като се явява Център по дерматология и венерология за Централна и цяла Северозападна България.

 

ОСНОВНИ ЗВЕНА:

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
В него се извършва в пълен обем диагностика на остро възникнали и хроничнорецидивиращи дерматози, възрастово обусловени и социално значими кожни заболявания и болести предавани по полов път

МИКОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Извършват се прецизни микологични изследвания
Микроскопско и културелно изследване на гъбични инфекции на кожата и кожните придатъци
Идентификация на дерматофити, дрожди и плесени на специфични среди; Инспекция на кожата със светлина на Wood
Възможности за прецизни микологични изследвания и точна дифенциация на нишковидни гъби, кандида, плесени

ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
За диагностично потвърждение на дерматозите по клинична пътека

СЕРОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Извършват се специализирани изследвания за полово предавани инфекции - сифилис, спин, хламидиаза, гонорея, трихомоноза и др.

В отделението съществува модерен Фото- и физиотерапевтичен сектор, оборудван с най-съвременна апаратура за лечение на редица мхроничнорецидивиращи дерматози кабина Waldmann 7001 K и др.

В него се лекуват следните заболявания:

  • Еритемосквамозни
  • Съединително-тъканни
  • Булозни дерматози
  • Алергодерматози и генодерматози
  • Бактериални заболявания
  • Вирусни заболявания
  • Полово-предавани заболявания

Проф. д-р Димитър Господинов, дм
началник клиника

Роден на 19.11.1959 г. в Плевен. След завършване на висшето си медицинско образование работи като лекар, Военна болница - Плевен. От 1986 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра "Дерматология и венерология" - ВМИ, Плевен. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема "Промени на някои клинични и имунологични параметри при пациенти със системни форми на Sclerodermia progressiva и Lupus erythematosus". Доцент по дерматовенерология от 2006 г. От 2007 г. е Началник клиника "Кожни и венерически болести", УМБАЛ "Д-р Г. Странски", Плевен. Има над 60 публикации в български и чуждестранни списания. Научните му интереси са в областта на автоимунните заболявания на съединителната тъкан, хистопатология и имунна диагностика на кожата; психосоматична дерматология.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Димитър Господинов, дм
Доц. д-р Соня Иванова, дм
Д-р Мая Ралиновска
Д-р Верка Павлова
Д-р Ивелина Йорданова
Д-р Милена Данчева
Д-р Камелия Дочева
Д-р Христина Хайдудова
Галина Конова - ст.м.с.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 725