гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ „Д–Р ДОЧО ИВАНОВ”

Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка – Христова, дм
Началник клиника

Завършва - Медицинска академия – София, специалност – медицина, а от 1984г. придобива специалност по Детски болести, специализира Детска гастроентерология в МУ – София, Ултразвукова диагностика и Клинична Токсикология. През 2005г завършва - Университета по зависимости към Института по поведенчески стратегии – София. Има придобита специалност “Здравен мениджмънт”.
Работи като участъков педиатър, след което става асистент по педиатрия в Катедрата по детски болести, последователно - старши, главен и главен административен асистент. Създател и ръководител на Общински превантивно – информационен център по зависимости – Плевен до 2011 г.
Има множество научни съобщения на форуми у нас и в чужбина и публикации в списания на български и английски език.

Придобива образователна и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност - „Токсикология” и е „ДОЦЕНТ” по „Токсикология” и Началник Клиника по клинична токсикология.

Членува в:

 • Асоциация „Българска клинична токсикология”;
 • Българска педиатрична асоциация;
 • Българска асоциация по ултразвук в медицината;
 • Дружество по генетика – България;
 • Съюз на учените в България;
 • Български лекарски съюз;
 • Българска академия на науките и изкуствата.

Клиниката по клинична токсикология е създадена на 01.02.2011г.,като самостоятелна структурна и функционална единица на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД– Плевен и е последовател на Отделението по клинична токсикология с 20 годишна история.

Тя е единственото специализирано лечебно заведение за лечение на токсикологично болни - деца и възрастни пациенти в Северна България и е V- ти Център по Токсикология в страната.

В Клиниката по клинична токсикология се извършват следните дейности:

Пациентите с токсикологични заболявания са само спешни и неотложни случаи, които изискват интензивно лечение и 24 часов непрекъснат медицински мониторинг.

Диагностично - консултативна дейност- осъществяване на републикански консултации по токсикология, консултации в областите - Плевен, Ловеч, Габрово, В. Търново и вътрешни консултации в други клиники и звена на болницата.

Лечебна дейност

 • Лечение на остри и хронични интоксикации – случайни, суицидни и злополуки, предизвикани от всички видове токсични вещества
 • Лечение на остри отравяния при контакт с биологични агенти
 • Лечение на остри токсоалергични състояния – анафилактичен шок, нежелании лекарствени реакции, ангионевротичен оток и др.
 • Лечение на пациенти с остри интоксикации при злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества

Специалисти
Доц. Д-р Евгения Бързашка, дм - Началник клиника по клинична токсикология и специалности - Детски болести, Здравен мениджмънт.
Д-р Катерина Стефанова – Клинична токсикология.
Д-р Надя Василева - Клинична токсикология.
Д-р Десислава Димитрова – Детски болети, специализант по клинична токсикология
Д-р Ани Александрова – Спешна медицина, специализант по клинична токсикология
Д-р Владислав Тенев – Вътрешни болести
Д-р Олимпиада Станчева – редовен докторант и специализант по Клинична токсикология
Ст. м.с. Мария Гиздовска – бакалавър по Управление на здравни грижи, Здравен мениджмънт

КОНТАКТИ
5800 Плевен, бул."Георги Кочев" 8а
тел. 064/886 157, 886 534