гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ХЕМАТОЛОГИЯ

Основана през 1974 г. от Доц. д-р Евгения Йорданова. От месец октомври 2007 г. е в нова сграда. След пребазирането, клиниката разполага с 46 легла. Болшинството от болничните стаи са със самостоятелен санитарен възел.

Клиниката по хематология е една от четирите Университетски клиники в България, специализирани за лечение на хематологични заболявания. В клиниката се приемат пациенти от цялата страна.

ДЕЙНОСТИ:
Диагностика и лечение на всички бенигнени и малигнени, остри и хронични хематологични заболявания. Инвазивни диагностични манипулации: стернална пункция, биопсия на костен мозък, пункционна биопсия на лимфен възел, лумбални и плеврални пункции. Количествено и качествено цитохимично изследване на ензимни активности в гранулоцити, лимфоцити и еритроцити, оцветяване на вътреклетъчно желязо, електрофореза на хемоглобин. Имунофенотипизиране на клетки от костен мозък, периферна кръв, плеврална течност и ликвор.

  • Цитогенетичен анализ на костен мозък и периферна кръв.
  • Имунохематологични изследвания.
  • Имунохистохимични изследвания на лимфен възел.
  • Диагностична лапаротомия и спленектомия.
  • Интраплеврално и интралумбално аплициране на цитостатици.
  • Локална лъчетерапия.
  • Плазмафереза.
  • Възможности за широк спектър апаратни изследвания:
  • рентген, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ехография.
  • Тясно сътрудничество с Център по нуклеарна медицина и Център по клинична имунология.

Доц. д-р Николай Цветков, дм
началник клиника

Роден на 29.04.1955 г. Завършил медицина в МУ - Плевен през 1981 г. Като първенец на випуск веднага след дипломирането започва работа в Клиника по хематология от декември 1981 г. Придобива специалност по Вътрешни болести през 1986 г. Придобил специалност по Клинична хематология през 1988 г. Защитава дисертация през 2000 г. От 2001 г. е Доктор по медицина. От 2005 г. е Доцент по клинична хематология.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Николай Цветков, дм
Д-р Ваня Славчева
Д-р Даниела Пенкова
Д-р Лъчезар Богданов
Д-р Ивайло Христов
Д-р Станислава Панайотова
Д-р Доротея Тодориева
Д-р Силвия Йорданова
Д-р Мая Легатос
Ст.м.с. Геновева Атанасова