гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Доц. д-р Катя Тодорова
Началник клиника

Доц. д-р Катя Тодорова е лекар-ендокринолог, началник на Университетската клиника по ендокринология при УМБАЛ - Плевен. През 2014 г. е удостоена с почетна грамота „Лекар, на когото българите вярват”. Професионалното развитие на доц. Тодорова включва признати специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната. Има защитен докторат по фармакоикономика на лечението на захарния диабет през бременността. Предшестващите научни интереси са изразени в областта „Диабет и Бременност” и в областта на имунологичните и генетични проблеми на високо-рисковата бременност. Има издадена монография „Диабет и бременност”, участие в учебник по акушерство и други над 50 самостоятелни и колективни публикации в реферирани научни чуждестранни и български медицински журнали.
Доц. Катя Тодорова има много публични и обществени изяви свързани с опазване на здравето на бременните жени с диабет. Член е на Националната Програма по Диабет в Сектора „Майчино и Детско здравеопазване”.

През 1961 г. е обособен Сектор по Ендокринология с 15 легла към Ревмо-кардиологично отделение към бившата Окръжна болница в гр.Плевен. През 1975 год. с оформянето на специализирани клинични звена към ВМИ, Ендокринологично отделение прераства в Клиника по Ендокринология към ВМИ с ръководител доц. д-р Лилия Клечкова и първоначално влиза в състава на катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, а по-късно -преминава към катедра “Вътрешни болести и терапия”.

През 1976 г. като първи асистент към клиниката е назначена с конкурс д-р Н.Калпазанова, в същото време в клиниката работят д-р Цинликов, д-р Цинликова и д-р Кованджиева. През 1981 г. в клиниката с конкурс са назначени д-р Г.Раянова и д-р Т.Русев. През 1982 г. започва работа в клиниката, като асистент д-р Б.Панчева, а през 1986 г. д-р В. Кокарешков. От 1993 г. в клиниката е назначена като ординатор с конкурс д-р Л.Йорданова, а от 2003г. също след конкурс е назначена д-р Силвия Ганева. От основаването на клиниката е обособен Ендокринологичен кабинет в който работят д-р Иванова и д-р Тонева, двете назначени с конкурс.

След пенсионирането на доц. Клечкова през 1995 г. клиниката съществува като отделение по Ендокринология. От 2002 г с назначаването с конкурс на доц. д-р М.Петкова, отделението става Kлиника към катедра “Кардиология, нефрология и ендокринология”, по-късно влиза в състава на катедра “Кардиология, пулмология и ендокринология”. От 2011г., след назначаване с конкурс, Клиниката по ендокринология се оглавява от Доц. д-р Катя Тодорова.

Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в гр. Плевен. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна. Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, преддиабетни състояния, заболявания на щитовидната и половите жлези. В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2013 г. в Клиниката са се лекували 895 души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над 5000 души. В момента Kлиниката по Ендокринология и болести на обмяната разполага с 15 легла, от които 4 легла са обособени за интензивно болни.

Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал. В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. В Клиниката има обособени: Кабинет за обучение на диабетици и Кабинет „Грижи за краката”. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти.

Клиниката по Ендокринология е база за обучение на български и чуждестранни студенти и специализанти по медицина, като в процеса на обучение са включени всички лекари. Образователния процес се провежда в практическа и научно-приложна насока и е онагледен с най-съвременни средства и помагала в специално пригодена за целта учебна зала.

Клиниката по Ендокринология е номинирана и удостоена с грамота за принос към опазване здравето на българския пациент от Националното сдружение на пациентските организации. Доц. Катя Тодорова е удостоена с почетна грамота „Лекар, на когото българите вярват”.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Катя Тодорова
Гл.ас. д-р Гинка Раянова
Гл.ас. д-р Веселин Кокарешков
Д-р Силвия Ганева

Ст.м.с. Катя Хинкова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул." Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 656;
064/ 886 642.