гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Проф. Д-р Р.Н.Радев
Началник

Първо отделение за анестезиология и интензивно лечение:
тел.: 064/ 886-222; 886-155, 886-215, 886-346

Д-р Славейко Богданов
Д-р Антония Узунангелова
Д-р Георги Доцински
Д-р Полина Василева
Д-р Христинка Йорданова
Д-р Николай Маринчев
Д-р Ралица Ставрова
Д-р Красимир Александров
Д-р Сандра Тодосиева
Ст.м.с. Димитринка Боева – Интензивно лечение
Ст.м.с. Иванка Моллова - Анестезиология

 

Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение
Териториално и административно обособена структура на УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД-грПлевен. Разположено е на втория етаж в сградата на Клиниката по Неврология и Неврохирургия.

Настоящото отделение се разкрива през 1989год. като сектор по анестезиология,реанимация и интензивно лечение (САРИЛ) към Катедрата по неврология и неврохирургия.

През 1991 год. САРИЛ се преструктурира като сектор към Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение (КАРИЛ).
През 2013 год. се преструктурира като Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Структура на отделението
Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение има два сектора:

  • Анестезиологичен
  • Реанимационен

Анестезиологичен сектор
Секторът е разположен в базата на операционната на Клиника по неврохирургия.
Основна дейност:обслужване оперативната дейност на Клиниката по неврохирургия.

Реанимационен сектор
Секторът е разположен на същия етаж,непосредствено до операционната зала на Неврохирургия
Основна дейност: интензивно лечение на пациенти от Клиниките по Неврология, Неврохирургия, Инфекциозна клиника, Токсикология.
ВII-ро ОАИЛ постъпват пациенти с нарушения на виталните функции,произхождащи преди всичко от заболявания на Централната нервна система.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение осигурява високоспециализирана интензивно лечебна дейност и обезболяване, съобразно с изискванията на добрата клинична практика. Също така доказва настъпила мозъчна смърт и поддържа,подготвя осъществяването на донорство.

Отделението е снабдено със съвременна анестезионна и реанимационна апаратура. Разполага с 6 реанимационни легла. Осигурява анестезионно покритие на неврохирургичните интервенции.

ЩАТНА ОКОМПЛЕКТОВАНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Персонал в II-ро Отделение по анестезиология и интензивно лечение:

Лекарски състав:

Д-р Венцислав Цветков
Завеждащ отделение

Д-р Иво Стефанов
Д-р Катя Любенова
Д-р Георги Димитров

Всички лекари са със специалност анестезиология и интензивно лечение

Медицински сестри:
старша медицинска сестра с образователна квалификационна степен“Магистър“,специалност „Управление на здравните грижи“ -Ст.м.с.Катя Владимирова
4 анестезиологични медицински сестри, с образователна квалификационна степен“бакалавър“.
5реанимационнимедицинки сестри, с образователна квалификационна степен „бакалавър“
6 санитари