гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-р Людмил Тумбев
началник отделение

Д-р Людмил Тумбев е роден през 1968 в гр. Плевен. Завършва висше медицинско образование във ВМИ-Плевен през 1998г. и от 1999г. до 2000г. е платен специализант към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на Медицински университет-Плевен. През 2000г. постъпва на работа в ОДНБПЗ при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен. Придобива специалност по „Психиатрия“ през 2006г. Има следдипломни квалификации по здравен мениджмънт, епилептология, психотерапия, наркология и сексуална медицина. От 2013г. заема длъжността Началник на ОДНБПЗ. От 2015г. е хоноруван асистент в Катедра „Психиатрия и медицинска психология” при Медицински университет-Плевен, а от 2016г. е докторант на самостоятелна подготовка към същата катедра. Д-р Людмил Тумбев е член на Български лекарски съюз, Българската психиатрична асоциация, Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки, както и на Българското дружество по клинична токсикология. Неговите професионални и научни интереси са насочени в областта на съдебната психиатрия. Участва като автор и съавтор на публикации в чуждестранни и български научни издания и форуми. Владее руски и английски език.

Първоначално структурата е разкрита през 1950г. като Окръжен психоневрологичен диспансер-Плевен. През 1986г. е трансформирана в Център за психично здраве като самостоятелна структура при ВМИ-Плевен, а впоследствие става част от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен. През 2003г към структурата е разкрит Дневен стационар с 25 места.

СТРУКТУРА НА ОДНБПЗ:
Отделението осъществява амбулаторно-консултативна и диагностично-лечебна дейност в областта на психиатрията за град Плевен и областта. В отделението функционират четири психиатрични диагностично-консултативни кабинета, три кабинета за психологични консултации и два кабинета за психосоциални консултации. През Дневният стационар, който разполага с 25 места, годишно преминават повече от 360 пациенти. Дневният стационар е специализиран за диагностика и лечение на: Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства; Афективни разстройства; Шизофрении без тежки поведенчески разстройства; Органични разстройства на личността; Зависимост към алкохол и психоактивни вещества; Личностови разстройства.

ДЕЙНОСТ НА ОДНБПЗ:
Структурата осъществява: диспансерна дейност; психиатрични прегледи и консултации, като изцяло реализира психиатричната консултативна дейност на останалите клиники и отделения в структурата на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен; издаване на медицински удостоверения; психологични изследвания и консултации; социални дейности за лица с психични заболявания; психосоциална рехабилитация; арт–терапия, психотерапия и експертна дейност (съдебно-психиатрична и трудово-правна).

СПЕЦИАЛИСТИ:
ас. д-р Диана Бъркашка, специалист-психиатър
д-р Руслан Тонев, специалист-психиатър
д-р Елисавета Кръстева, лекар-специализант по психиатрия
ст. м. с. Албена Крумова
Анна Инкова, психолог
Антоанета Андреева, психолог
Поля Царска, психолог
Пенка Коларова, социален работник

КОНТАКТИ:
Началник ОДНБПЗ: 064/ 886 586
Старша медицинска сестра: 064/ 886 590
Регистратура: 064/ 886 581
Сестри: 064/ 886 587
Факс: 064/ 886 592
e-mail: odnbpz@outlook.com