гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за гастроентерологична диагностика

Диагностицирането се провежда в три кабинета, оборудвани със съвременна апаратура.
Годишно се извършват около 8 000 ехографски и над 2 500 ендоскопски изследвания, една трета от които в условията на спешност.

Гастродиагностичното отделение осигурява екип за 24-часова готовност, включително в почивните и празнични дни, за извършване на спешни ултразвукови и ендоскопски изследвания и терапевтични манипулации.

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА:
Разполага с ултразвуков апарат Аюка 3504000.
Изследване на коремни органи, ретроперитонални пространства, повърхностни структури.
В ехографския апарат е интегриран цветен Доплер за изследване на кръвоносни съдове и преценка на кръвотока в тях.
Под ехографски контрол се извършват интензивните манипулации с диагностична и терапевтична цел - тънкоиглена
аспирационна биопсия, пунктация на чернодробни и панкреасни кистозни и неопластични формации, налагане на
дренажи.

 

ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ:
Диагностична ендоскопия - ректороманоскопия,
Сигмоидоскопия и фиброколоноскопия с вземане на материал за цитологично и хистологично изследване.
Провежда се оперативна ендоскопия - ендоскопска електрокоагулация и инжекционна хемостаза при кървящи лезии, лигиране на хемороидални възли, полипектомия с диаметрична бримка.

 

ГОРНА ЕНДОСКОПИЯ:
Осъществява се диагностична и оперативна ендоскопия при заболяванията на горния храносмилателен тракт - езофагоскопия и гастродуоденикоскопия с вземане на материал за цитологично и хистологично изследване. Оперативната ендоскопия включва - инжекционна ендоскопска хемостаза и електрокоагулация при кървящи лезии на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника, склерозиране на варици на хранопровод и стомах, екстракция на чужди тела, полипектомия с диаметрична бримка, папилосфинктеротомия, ЕРХПГ.

Доц. д-р Иван Лалев, дм
началник отделение

Роден на 12 август 1954 г. във Велико Търново. През 1972 г. завършва средно образование във Втора смесена гимназия "Анастасия Димитрова" в Плевен, а през 1980 г. се дипломира като лекар във ВМИ -Плевен. Една година работи като спортен травматолог в Медико-физкултурен диспансер. От 1981 г. е асистент в катедра "Вътрешни болести и терапия" към ВМИ. Има придобити специалности: "Вътрешни болести" и "Гастроентерология". През 1991 г. защитава научна степен "Доктор на медицинските науки". От 1996 г. е доцент. През периода 2002 - 2004 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ -Плевен.

 

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Иван Лалев, дм
Д-р Маргарита Влахова

Д-р Стефан Байданов

Адм.отг. м.с. Цветка Точева

 

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 229; 886 176