гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания

Д-р Митко Енчев
Началник отделение

Специалност по хирургия и онкология
Дългогодишен опит в областта на хирургията на млечната жлеза и стомашно- чревния тракт.

Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания е отделна функционалнообособена, административна и териториална структура на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД, която включва:

Консултативни кабинети (структурирани по нозологичен принцип):

 • Консултативен кабинет по онкохирургия
 • Консултативен кабинет по онкогинекология
 • Консултативен кабинет по онкодерматология
 • Консултативен кабинет по медицинска онкология
 • Консултативен кабинет по лъчелечение
 • Консултативен кабинет по онкоурология
 • Консултативен кабинет за контрол на хроничната болка

 

Регистратура с регионален раков регистър

В Разрешението за осъществяване на лечебна дейност № МБ-186/28.12.2011 г. Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания е без определено ниво на компетентност по изискванията на медицински стандарт “Медицинска онкология”.

Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания разполага с всички помещения (със съответното оборудване) изисквани от Наредба № 49 на МЗ, предназначени за диагностика, консултация и прием на пациенти; за персонала, за диагностични и лечебни процедури, регистратура, информационната система на регионалния раков регистър, за складиране на мек и твърд инвентар и консумативи, санитарни възли, гардероб и др.

 

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и специалистите по здравни грижи е насочена към:

 • първична регистрация и диспансерен учет на болни с онкологични заболявания, като се поддържа регионален раков регистър;
 • амбулаторно медицинско обслужване (диагностика, лечение, рехабилитация и съпътстващи здравни грижи) на болни с онкологични заболявания;
 • спешна и планова хоспитализации на пациенти с онкологични заболявания, както и пациенти с преканцерози и такива със съмнение за онкологично заболяване, които се нуждаят от активно болнично лечение (хирургично, лъчетерапия и химиотерапия) и диагностично уточняване в стационални условия;
 • извършване на диспансерно наблюдение в обем и периодичност, съгласно Приложение № 11 на Наредба 40 на МЗ на болните с регистрирани онкологични заболявания;
 • промоция на дравето и профилактика на онкологични заболявания;
 • медицинска експертиза на работоспособността на болни с онкологични заболявания;
 • изработване на ежегодни отчети и анализи на заболеваемостта, болестността и смъртността от онкологични заболявания за областите Плевен и Ловеч.

 

Контингент на отделението са:

 • пациенти от обслужвания район (областите Плевен и Ловеч), регистрирани със злокачествени заболявания;
 • постъпващи “по спешност” и по реда на “планова” хоспитализация пациенти от цялата страна, индицирани за хирургично лечение и диагностично уточняване в болнични условия.

Дейностите (диагностично-лечебна и рехабилитационна, промоционална и профилактична, учебна и научна, както и съпътстващи здравни грижи) на Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания се осъществява от щатен персонал и персонал на други структури на функционален (ротационен по график) принцип (4.0 длъжности), разпределени:

 • Общ брой лекари – 8 лекари (7.5 длъжности) от тях щатен персонал (3.5 длъжности) и лекари на функционален (ротационен по график) принцип (4.0 длъжности), които са с придобити специалности „Хирургия”, „Урология”, „Вътрешни болести”, „Акушерство и гинекология”), „Епидемиология”, като някои имат и втора специалност „Онкология”, или „Медицинска онкология”:
 • Началник на отделение- 1 (1 с придобита специалност ).
 • Лекари – 7 (7 с придобити специалности ).
 • Общ брой специалисти по здравни грижи – 11.5 длъжности;
 • Старша медицинска сестра - 1;
 • Медицински сестри - 5;
 • Акушерки – 5.
 • Санитари – 3.

Лекарите, специалистите по здравни грижи и санитарите в отделението работят на смени по утвърдени отделни ежемесечени графици, които осигуряват 7 часа диспансерна дейност.

Работно време - 7 часов работен ден при 5 дневна работна седмица според месечен график.

Пълноценен диагностично-лечебен процес и диспансерна дейност се осъществяват от описаните специфични структури на отделението в рамките на утвърденото за тях работно време.

За времето извън него и в празнични и почивни дни, диагностично-лечебния процес се осъществява от дежурен екип в намален обем, като при необходимост се осигурява лекар с придобита специалист и/или професионалист по здравни грижи от екип на разположение.

Непрекъсната 24 часа в денонощието болнична медицинска помощ се осъществява от дежурни екипи в сградата, включващи лекар, медицинска сестра и санитар от клиниките/отделенията.

Нормалното осъществяване на медицинските дейности се организира и подпомага от управленските, административни и стопански дейности, които се изпълняват от структурите на Административно-стопанския блок на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД.

КОНТАКТИ:

5800 Плевен, бул."Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 257