гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КАБИНЕТИ ЗА НЕИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Доц. д-р Йордан Узунагелов, дм
началник отделение

Роден на 28.10.1958 г. в Бяла, Русенска област. През 1984 г. завършва ВМИ - Плевен, след което до 1988 г. работи в Районна болница “Юлия Вревская“ - Бяла. След това печели конкурс за ординатор в Интензивно кардиологично отделение на Институтска болница в Плевен. През 1990 г. печели конкурс за асистент към същото отделение. От 1998 г. е специалист по вътрешни болести, а от 1992 г. по карди-ология. През 2005 г. защитава докторска дисертация, а от 2007 г. е доцент към факултета по Обществено здраве на МУ -Плевен. Завеждащ ОФДИ на УМБАЛ - Плевен от 2008 г. Специализирал в НКБ - София, ВВМА - София, Медицински университет - Лил, Франция.

В кабинетите за неинвазивна диагностика по кардиология се извършват изследвания на пациенти със сърдечносъдови заболявания - ехокардиография, велоергометрия и холтермониториране.

Контингентът пациенти включва както стационарни такива, на лечение в “УМБАЛ Д-р Георги Странски - Плевен“, така и амбулаторни пациенти на КДБ, пациенти на ДКЦ - Плевен, а по отношение на високоспециализираните изследвания и от региона на Плевенска област и други райони на страната.

АПАРАТУРА:
Апарати за електрокардиография: Cardiostat EK - 31 r Burdick EK - 10 на фирма Siemens, Delta -3 pius на Cardiolyne, Cardiovit - AT - 101, Cardiovit - AT - 102 на фирма Schiller и български - на ЦЛЕМА. Велоергометрични тестове се осъществяват на система, съставена от велоергометър "Kettler", електрокардиограф и софтуер на Cardiolyne "Два регистратора за холтер ЕКГ запис и анализ на фирма Signacor", един регистратор за холтер АН и анализ на фирма "Ilan". Ехокардиограф Pro Sound 4000 на японската фирма "Aloka" е с CW, PW - цветен и тъканен Доплер, възможност за осъществяване на трансезофагиална и стрес - ехокардиография.

ДЕЙНОСТИ:

  • Ехокардиография
  • Трансезофагиална ЕХОКГ
  • Холтер ЕКГ запис Холтер
  • АН запис ЕКГ проба с натоварване
  • Медикаментозен стрес тест ЕКГ запис
  • Работна проба с натоварване

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Йордан Узунангелов, дм
Д-р Валерия Стоянова - Рашкова
Адм.отг.: м.с. Ирена Ал Сабах

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 227;
064/ 886 462;
064/ 886 460;
064/ 886 463.