гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Доц. Аделаида Русева, дм
Началник на Клинична лаборатория

Завършено висше образование във ВМИ – Плевен. След успешна защита на редовна докторантура придобива образователна и научна степен – доктор. Има призната специалност по клинична лаборатория. От 2006 година - доцент по клинична лаборатория. От 2013 година – началник МДКЛ. Има проведени курсове и специализации във връзка с технологични новости в лабораторно-диагностичната практика в Германия, Франция, Австралия, Ирландия. През 2007 година завършва следдипломно обучение “Здравен мениджмънт” МУ - София.

Телефон: 064/ 886 169

УМБАЛ „Д-р Г. Странски” разполага с модерна клинична лаборатория, локализирана в двете клинични бази на болницата с оглед максимално бързо извършване на лабораторно-диагностичните изследвания. Осигурени са технически условия за прилагането на най-съвременните методи в областта на клинично - лабораторните изследвания, на базата на които се реализира широка гама от лабораторни тестове. Чрез тях лабораторията осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и ефекта на лечението, както и за оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Клиничната лаборатория обслужва денонощно всички клиники и отделения на болницата, спешно приемно отделение и диагностично-консултативен блок. Бързото, точно и професионално обслужване е причина, изследванията в болничната клинична лаборатория да се предпочитат от немалък брой нехоспитализирани пациенти.

В клиничната лаборатория на Университетската болница работят специалисти с отлична квалификация и академични степени и звания. Първостепенна грижа на целия колектив на лабораторията е качеството на изследванията. То е гарантирано чрез стриктното съблюдаване на процедурите по стандартизация, чрез прилагането на системен ежедневен вътрелабораторен качествен контрол, както и чрез надеждното функциониране на лабораторно-информационната система като част от болничната информационна система. Доказателство за високата надеждност на лабораторните резултати са сертификатите от Националната система за външна оценка на качеството. Клиничната лаборатория е акредитирана за медицински дейности с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България – „Отлична” за срок от пет години. Такава е оценката и за практическо обучение по професионално направление „Медицина” ; за практическо обучение, учебна практика и преддипломен стаж на студенти по специалността „медицински лаборант”; както и за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност «Клинична лаборатория».

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА:

  • Биохимични изследвания
  • Хематологични изследвания
  • Уринен анализ
  • Пунктати и ликворологични изследвания
  • Изследвания на електролити и КАС
  • Показатели за кръвосъсирване и фибринолиза

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Аделаида Русева, дм
Доц. Д-р Павлина Йорданова-Лалева, дм
Д-р Юли Пастухов
Д-р Ирена Генчева-Ангелова
Д-р Анета Ленкова Халачева-Стойчева
Д-р Пламена Иванова Иванова
Д-р Георги Русев Марев
Ст.лаб. Хилял Азисова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, I - бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 165;
ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 731