гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА и МЕТАБОЛИТНА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

Доц. д-р Мирослав Дончев, дм
началник клиника

Роден на 22. 09. 1950 г. в Троян. Висшето си образование завършва във ВМИ - Пловдив през 1974 г. През 1977 г. е приет за асистент по медицинска радиология в катедрата "Рентгенология и медицинска радиология" към Медицинския факултет в Плевен. Участва в организирането и пускането на първата и единствена радио-изотопна лаборатория в Плевен. През 1988 г. защитава дисертация на тема: "Радио-нуклидна диагностика на механично и инфектирано разхлабване при протезирани тазобедрени стави", а от 1996 г. е доцент и ръководител на Централната радиоизотопна лаборатория, днешната Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен.

 

Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен е една от модерните клиники за съвременна нуклеарномедицинска диагностика и метаболитна лъчетерапия в България. Открита е на 03.05.1979 г.
Тя е оборудвана с двуглава ротационна гама – камера “Тошиба” CGA – 7200, автоматичен гама – брояч “Перкин Елмер”и др.
Екипът на клиниката е от 10 души – 3 лекари, двама инженери,2 мед. сестри, 2 мед. лаборанта и санитар. Лекарите са с придобита специалност по Медицинска радиология /вкл. Нуклеарна медицина и Лъчелечение/. Персоналът е с висока квалификация, отговаряща на съвременните изисквания за диагностична и терапевтична нуклеарномедицинска дейност. Според изискванията на стандарт „Нуклеарна медицина” в РБългария Клиниката отговаря на най-високото ІІІ ниво на Компетентност.
Клиниката извършва около 80 вида функционално – морфологични изследвания / ИН ВИВО И ИН ВИТРО/ на всички органи и системи в човешкия организъм с цел ранно откриване на патологични промени и метаболитно лъчелечение с открити радиоактивни източници на злокачествени и незлокачествени заболявания.
В Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия има изградена и действаща ефективна система за непрекъснат контрол на качеството на диагностичната и терапевтична дейност.
Изхождайки от технико-технологичните възможности и необходимостта от висока икономическа ефективност чрез максимално натоварване на апаратурата, Клиниката е естествен център по нуклеарномедицинска диагностика и лъчетерапия за Централна Северна България.
Благодарение на големия ентусиазъм, трудолюбие и отличната квалификация на персонала, ръководен от Доц. Д-р М. Дончев, дм, бе създадена, оборудвана, разработена и утвърдена нуклеарномедицинска структура на територията на гр. Плевен и региона. Доц. д-р Мирослав Юлиянов Дончев, дм с настойчивост, предавайки своите знания, опит и умения е допринесъл за внедряване на Европейските стандарти по Нуклеарна медицина, за издигане авторитета на ръководената от него структура и авторитета на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен и Медицински Университет – Плевен.
Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия заема достойно място в българската медицинска наука, образование и практика.

А. НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
І – ИН ВИВО:
Сцинтиграфия на кости
Динамична сцинтиграфия на бъбреците
Динамична сцинтиграфия на бъбреците с остатъчна урина
Статична сцинтиграфия на бъбреци
Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
Белодробна перфузионна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на паращитовидни жлези
Визуализиране на:
- надбъбречен кортекс
- медула
Радионуклидна ангиография
Радионуклидна вентрикулография
- в покой
- с натоварване
Миокардна перфузионна сцинтиграфия
- в покой
- с натоварване
Визуализиране на миокардни инфаркти
Венография
Сцинтиграфия на черен дроб
- планарна
- SPECT
Хепатобилиарна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на слюнчени жлези
Търсене ектопична стомашна лигавица
Търсене кръвоизливи в гастроинтестинален тракт
Езофагиален мотилитет
Проследяване изпразването на стомах
Гастро-езофагиален рефлукс
Изследване венозен шънт
Визуализиране изпразването на антрума
Мозъчна сцинтиграфия
- планарна
- SPECT
Сцинтиграфия на слезка
Търсене на възпалителни огнища с неизвестна локализация
Радионуклидно изследване на костен мозък
Определяне обем на кръвта с 51 Cr –натриев хромат
Определяне тромбо-, еритро- и левко-кинетика с 51Cr -натриев хромат
Лимфосцинтиграфия
Целотелесно скениране
а/ с 99мТс – МІВІ
б/ с 99мТс - Тетрофосмин
Неспецифична туморотропна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на слъзни канали
Сцинтиграфия на тестиси

ІІ – ИН ВИТРО – Радиоимунологичен анализ
1. Хормони 2. Туморни маркери
- FT 4
- FT 3 - PSA
- TSH - CA 15-3
- TAT - CA 19-9
- TPO /MAT/ - CA 125
- TRAK - CEA
- Инсулин - Алфафетопротеин
- LH - Тиреоглобулин
- FSH
- Пролактин
- Естрадиол
- Тестостерон
- Прогестерон
- Кортизол и др.

 


Б. МЕТАБОЛИТНИ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

1. Костни метастази с Фосфор 32
2. Костни метастази със Стронций 89 /Метастрон/
3. Доброкачествени и злокачествени заболявания с Йод 131

КЛИНИКАТА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА предлага и ЕКСПРЕСНО извършване на изследвания.

КЛИНИКАТА ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ ДРУГИ НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНАТА, КОНСУЛТАТИВНАТА, УЧЕБНАТА /УНИВЕРСИТЕТСКО И СЛЕДДИПЛОМНО ОБРАЗОВАНИЕ/ И НАУЧНА ДЕЙНОСТИ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА:
1. Томотрафска /SPECT/ гама камера “Toshiba” GCA – 7200 – двуглава.
2. Автоматичен гама брояч.
3. Дозкалибратор.
4. Гама брояч.
5. Едноканален радиограф.
6. Контролен дозиметричен прибор “BERTHOLD”.
7. Хладилна центрофуга.
8. Хладилници.
9. Фризери и др.

СПЕЦИАЛИСТИ:
1. Доц. д-р Мирослав Юлианов Дончев – доцент, д.м., началник Клиника
2. Д-р Михаела Димитрова Декова – лекар, нуклеарна медицина
3. Д-р Татяна Минкова Църовска - лекар, нуклеарна медицина

КОНТАКТИ:
УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД
Клиника по нуклеарна медицина
бул. Русе №38
5800 Плевен
тел.: 064/ 884 175;
064/884 125;
064/ 884 215;
064/ 886 212.