гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

Проф. д-р Мария Средкова, дм
началник лаборатория

През 1972 г. завършва медицина във ВМИ - София. От 1975 г. е асистент в кат. „Микробиология и вирусология" при ВМИ - Плевен. От 1981 г. е ръководител на микробиологична лаборатория, ХЕИ - Плевен. През 1989 г. защитава докторска дисертация. От 1992 г. е доцент, а от 2012 г. е професор по микробиология. Има специалност по Микробиология. Специализирала е микробиологична диагноза на бактериемии и анаеробни инфекции в Хайделберг, Германия (1995); антибиотична стратегия при лечение на тежки инфекции в Cambridge University (1997); и диагноза на вирусни хепатити и СПИН, Александруполис, Гърция. Зам. - председател на Асоциацията на микробиолозите в България. Инициатор е за въвеждане на антибиотична политика в болницата.

В ЛАБОРАТОРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА:

 • Микробиологична диагностика на аеробни бактериални инфекции: изолират се и се идентифицират 770 вида аеробни бактерии
 • Микробиологична диагностика на анаеробни бактериални инфекции: изолират се и се идентифицират 80 вида анаеробни бактерии
 • Определяне на чувствителността към антибиотици на бактериалните причинители с конвенционален метод и чрез определяне на стойностите на МIС
 • Микробиологична диагностика на микотични инфекции: изолират се и се идентифицират 61 вида гъби и се определя чувствителността към антифунгални препарати с автоматизирана система
 • Микробиологична диагностика на туберкулоза • Тестване на лекарствена чувствителност към първи ред противотуберкулозни препарати •Генетични изследвания за идентификация на туберкулозни бактерии и доказване на резистентност към туберкулостатици
 • Серологична диагноза чрез микро-ELISA на бактериални и вирусни инфекции: Лаймска болест, хепатит А, В, С, цитомегаловирус, инфекциозна мононуклеоза,рубеола, морбили и др.
 • Определяне на AST и доказване на RF
 • Консултативна дейност за оптимизиране на провежданата антибактериална терапия
 • Надзор на антибиотичната резистентност чрез компютърната програма WHONET.

АПАРАТУРА:

 • Автоматизирана система ВАСТЕС 9120 (Becton Dickinson) за изследване на хемокултури Автоматизирана система ВАСТЕС MGIT 960 TB (Becton Dickinson) за изолиране на туберкулозни бактерии
 • Crystal System (Becton Dickinson) за идентификация на микроорганизмите
 • Апарат miniAPI (bio Merieux) за бърза идентификация на микроорганизмите и бързо определяне на стойностите на МIС
 • Micro ELISA System (ASYS) за доказване на антигени или антитела
 • Автоматизирана система VITEK 2 за бърза идентификация на микроорганизмите и определяне стойностите на MIC, Апарат за PCR

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Христина Хиткова,
Д-р Валентина Едрева
Д-р Антоанета Кърчева

Ст. мед. лаб. Рени Цекова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, I - бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 293, II - ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 648
е-mail: mdl_micro@abv.bg