гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ

Доц. д-р Цветан Луканов, дм
началник лаборатория

Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” иполучава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.

Лабораторията е създадена през 1981 г. под ръководството на проф. д-р Е. Йорданова, републикански консултант по хематология и проф. д-р Георги Костурков, републикански консултант по алергология. Под ръководството на доц. д-р Петрунка Петрова, дм през 1991 г. във Втора клинична база се обособява самостоятелен център по клинична имунология. Създадените от нея научни кадри, могат да прилагат достиженията на фундаменталната имунология в клиничната практика и на тази база да осъществяват добро качество на диагностика, терапия и преподаване в областта на клиничната имунология. През 2012 г. МДЛ по Имунология има получена „Отлична” акредитационна оценка за срок от пет години за медицинска дейност и обучение на студенти и специализанти. МДЛ по Имунология се утвърди като едно от водещите имунологични звена в страната с приоритети - научна и клинична имунологична дейност, имунотерапия и репродуктивна имунология.

В ЛАБОРАТОРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЛЕДНИТЕ ИМУНОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Определяне на параметри на хуморалния и клетъчен имунитет;
  • Определяне на широк набор от серумни автоантитела, автореактивни клетъчни популации, както и антигени от системата HLA;
  • Флоуцитометрична имунофенотипизация на левкози и лимфоми;
  • Изследване на фагоцитоза и оксидативен взрив на неутрофили и моноцити;
  • Определяне на туморни маркери и ДНК - анализ на тумори;
  • Изследване на хормони;
  • Определяне на цитокини;
  • Флоуцитометричен анализ на тромбоцити.
  • Участие в Националната програма HIV/СПИН към МЗ.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Цветан Луканов, дм
Доц. д-р Петрунка Петрова, дм
Д-р Светла Блажева

СПЕЦИАЛИЗАНТ:
Д-р Симеон Петков

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91,
тел.: 064/ 886 741;
064/ 886 778;
064/ 886 710.