гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Проф. д-р Начко Тоцев, дм
началник клиника

Роден на 28 май 1955 г. в Славяново, Плевенска област. През 1981г. завършва ВМИ-Плевен, след което в продължение на 2 години работи като ординатор. От 1983 г. е асистент, ст. асистент, гл. асистент в катедра “Рентгенология и радиология” към ВМИ - Плевен. Защитава докторска дисертация през 1993 г. Доцент и ръководител катедра “Рентгенология и радиология” от 1996 г. Специализирал е компютърна томография в Берлин, 1986 г.; Ерланген, Франкфурт на Майн-Германия, 1993 г.

Професор от м.май 2014 г., ръководител катедра „Рентгенология и радиология” – МУ-Плевен, началник Клиника по Образна диагностика към УМБАЛ „Д-р Странски”ЕАД-Плевен.

Членство:

Български лекарски съюз (БЛС);
Съюз на учените в България (СУБ) Българска асоциация по радиология (БАР);
Европейска асоциация по радиология (ЕАР);
Редакционен съвет на списание “Рентгенология и радиология”.

Клиниката по Образна диагностика (КОД) е наследник на Рентгеновото отделение при ПОКБ “Д-р П. Бешев” и Онко-радиологичното отделение към ООД.

Тя е част от катедрата по Рентгенология и радиология при МУ-Плевен, създадена през 1976 г.
Клиниката е утвърден мощен диагностичен център, с ІІІ ниво на компетентност (Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-186/30.10.2013 г.). Клиниката по Образна диагностика разполага с: 2 рентгенови уредби за графии и скопии BACCARA 90/20; OPERA T30 CSX, 1 конвенционална рентгенова уредба за графии и скопии EDITOR MP 601, 1 конвенционална рентгенова уредба за графии Chiralux 2, 1 дигитална рентгенова уредба за графии – Quantum Qr 8000, 1 рентгенова уредба за скопии тип С-рамо Radius R12, 5 мобилни рентгенови уредби за графии, 1 дигитален мамограф ITALRAY MAMMOGRAPH PLUS, 1 ангиограф MULTISTAR PLUS Siemens, 1 рентгенов остеоденситометър HOLOGIC QDR 4500 C, 2 компютърни томографа – Bright Speed 4, Siemens Somatom Emotion 16, 1 магнитен резонанс 1,5 T на фирмата GENERAL ELECTRICE HEALTHEARE, USA.

В клиниката по Образна диагностика се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични и терапевтични дейности. Важни фактори в това отношение са съвременното апаратно оборудване, позволяващо въвеждането на нови методи на диагностика и терапия, прилагани под рентгенов контрол, както и изключително прецизния кадрови подбор.

Сериозно постижение в оптимизирането на диагностичната дейност бе въвеждането на метода на целотелесна компютърна томография през 1981 г. От началото на 2008 г. е въведена спиралната мултидетекторна компютърна томография (МДКТ) BRIGHT SPEED; General Electrice Healtheare, USA.

От началото на 2012 г. в клиниката е въведена двойноенергийната остеоденситометрия (DEXA HOLOGIC QDR 4500 C)

През 2013 г. е пусната в експлоатация болничната информационна система с възможности за архивиране на образите и навлизане на телерадиологията (PACS).

От началото на 2014 г. в клиниката функционира нова ултразвукова уредба ZONARE Medical Systems (САЩ).

Във връзка с изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. от Министерството на здравеопазването в клиниката по Образна диагностика е въведена в експлоатация следната нова диагностична апаратура:

 • Дигитална ехографска система на фирмата ИЛАН Медицинскатехника.
 • Дигитален скопично-графичен рентгенов апарат от ДАРИС МС.
 • Многодетекторен 16-срезов компютърен томограф СИМЕНС АГ АВСТРИЯ.
 • Ядреномагнитен резонанс 1,5 T на фирмата GENERAL ELECTRICE HEALTHEARE, USA.

Щатът на КОД (вкл. и дейност по ангиографска и инвазивна диагностика) включва общо 50 човека, от които 1 професор, 14 лекари (от тях 12 със специалност), 21 рентгенови лаборанти, 1 старши рентгенов лаборант, 7 медицински сестри, 5 санитари, 1 физик. Работата в клиниката по Образна диагностика, свързана с източници на йонизиращи лъчения е съобразена с изискванията за ненадхвърляне на индивидуалната годишна доза, до 100 mSv за срок 5 години съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита, приета с ПМС № 5 от 2001 г. (ДВ, бр.5 от 2001 г.)

Научните кадри на клиниката представляват приблизително ¼ от лекарския състав и се състоят от 1 професор, 1 главен асистент и 5 асистенти. Един от лекарите е с научно звание „доктор по медицина” от м.май 2014 г.

Уникалността на дейността, извършвана в КОД се обосновава от предназначението и организацията на работа в болницата като цяло и изискванията, които се поставят в условията на спешност. Това са 24-часово целогодишно поддържане на екип от 10 рентгенолози и 15 рентгенови лаборанти през деня и минимум 1 рентгенолог и 1 рентгенов лаборант през нощта, извършващи цялата гама конвенционални рентгенови изследвания. Осигурено е дежурство на разположение през нощта за провеждане на компютъртомографски изследвания.

Основните раздели на образната диагностика, застъпени в дейността на КОД към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен включват:

 • Урогенитална образна диагностика
 • Образна диагностика на храносмилателната система
 • Мускуло-скелетна образна диагностика
 • Торакална образна диагностика
 • Сърдечно-съдова образна диагностика
 • Педиатрична образна диагностика
 • Неврорентгенология
 • Лицево-челюстна образна диагностика
 • Образна диагностика на млечната жлеза
 • Спешна образна диагностика

Основните диагностични методи, прилагани в структурата включват:

 1. Конвенционална рентгенова диагностика – всички видове рентгенологични изследвания (графии и скопии) .
 2. Мамографии.
 3. Ултразвукова диагностика (ехография) – диагностика на глава и шия, сърце и големи съдове, гърда, абдоминални и периферни кръвоносни съдове, триплексехографско ултразвуково изследване на висцерални органи.
 4. Компютърна томография – изследване на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат.
 5. Магнитнорезонансна диагностика - изследване на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат.
 6. Васкуларна интервенционална образна диагностика – васкуларни интервенции (перкутанна транслуминална ангиопластика и стентиране, интраартериална емболизация). Перкутанно контрастно изследване на различни съдови системи, включително ангиография.
 7. Неваскуларна интервенционална образна диагностика – прилагат се някои високоспециализирани минимално инвазивни за диагностика или лечение под контрол на образен метод – рентген, КТ, ултразвук, мамограф.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Начко Тоцев
Д-р Васил Панчев
Д-р Любомир Цанков
Д-р Поля Кръстева
Д-р Димитър Ангелов
Д-р Дилян Староселски
Д-р Лиана Тонева
Д-р Лидия Калканджиева

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

Д-р Спасе Попоски
Д-р Цоньо Цонев
Д-р Нела Цецова
Д-р Данаил Стоилчев
Д-р Татяна Димитрова - Иванова

Ст.лаб. Теменужка Ятанска

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Г. Кочев" 8а,
тел. 064/886 161 - р-ра,
тел. 064/886 426 - Рентген ДКЦ/КДБ
тел. 064/886 270 - Компютърен томограф
e-mail: Radiology@mu-pleven.bg

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close