Във връзка със Заповед № РД-16-69/06.02.2020 г. на Изпълнителен директор на “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен за обявяване на конкурс за длъжността „Лекар, специализант по ……. “, на основание чл. 91 – 94 от Кодекса на труда, чл. 22, ал. 4, т. 4 от Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен във връзка с  чл. 17, ал. 3 и чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и Протокол от работата на комисията от 16.03.2020 г. по проверка на съответствието на подадените документи, “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – град Плевен, обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

Специалност Имена
1 Акушерство и гинекология Д-р Пламена Стефанова Пухтова
2 Анестезиология и интензивно лечение Д-р Станислава Бойкова Василкова
3 Гръдна хирургия Д-р Георги Венциславов Гергов
4 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Малвина Свиленова Тодорова
5 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Виктория Цветанова Цветкова
6 Ендокринология и болести на обмяната Д-р Иван Викторов Йорданов
7 Кардиология Д-р Памела Маринова Георгиева
8 Кардиология Д-р Наталия Георгиева Зорнишка
9 Кардиология Д-р Емил Константинов Попов
10 Лъчелечение Д-р Мирела Донкова Иванова
11 Лъчелечение Д-р Боряна Кирилова Атанасова
12 Медицинска онкология Д-р Сибел Ибрям Рамадан
13 Нефрология Д-р Айгуля Майрова Акишева
14 Образна диагностика Д-р Венелина Тодорова Тодорова
15 Педиатрия Д-р Гена Стойкова Петкова
16 Урология Д-р Тихомир Добринов Рашковски
17 Урология Д-р Цветослав Анатолиев Аспарухов
18 УНГ Д-р Малик Йълдъз