Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I.Лекари работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

1. „Лекар, специализант по хирургия” – 1 длъжност;
2. „Лекар специализант по клинична имунология” – 1 длъжност;

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:
-Заявление;
-Диплома за завършено висше медицинско образование;
-Автобиография (европейски формат);
-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 15.01.2018 година /понеделник/, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319