ID9075852 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП: „Доставка на антиретровирусни лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 10.05.2018 г.
631 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 18.05.2018 г
121 KB
pdf Протокол №1 23.05.2018 г.
97 KB