ID 9082581 Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки.

„Доставка на общоболнични лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 31.10.2018 г.
724 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 08.11.2018 г.
120 KB
pdf Протокол 16.11.2018 г
172 KB