Уведомяваме Ви, че на 05.08.2014 г., от 09:00 ч.,в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, в открито заседание, комисия назначена със Заповед №РД-16-181/26.05.2014г., на основание чл. 71, ал.5, т.2 от ЗОП, ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място участници „Елпак-Лизинг” ЕООД и ЕТ „Чавдар Андреев –А-А”, по обособена позиция № 30 от техническата спецификация, в открита процедура по ЗОП с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД-16-158/ 28.04.2014 г.