„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, открита с Решение №РД-16-131/13.05.2013 г.

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП на 12.07.2013 г. в зала №6 от 11:00 часа Комисия, назначена със със Заповед № РД–16–160/10.06.2013 г., за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен” ще проведе публичен жребий за обособена позиция № 29 между участниците: „Ай Ви Ди България” ООД и „БГ Мед” ООД.