„Доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен“

Периодични доставки на консумативи за миене, почистване и дезинфекция за нуждите на служба „Централна стерилизация” при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, необходими за период от 1 (една) година, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта, които следва да отговарят на минималните изисквания и да не надхвърлят прогнозната стойност от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора. Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП включва 26 (двадесет и шест) обособени позиции, които съдържат в себе си по няколко номенклатурни единици.
Методика на оценяване: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Максималният брой точки, които могат да се съберат от участник, е 100 т.
Показатели:
Пц – Цена -с тежест 60 т.
Пк – Качество – с тежест 40 т.

Срок за подаване на офертите за участие – до 16.00 часа на 12.07.2013 г. включително. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Публична покана 279 KB
doc Проект на договор 83 KB
xls Ценова оферта 92 KB