Процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставки на кислород в бутилки (газообразен) до 10 000 /десет хиляди/ нормални куб.м, течен кислород до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ кг., въглероден двуокис до 1 000 /хиляда/ кг. и смес сгъстен медицински въздух до 200 /двеста/ куб.м., за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен“.

І.Описание: Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП съдържа четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – Кислород в бутилки (газообразен) – до 10 000 /десет хиляди/ нормални куб.м. ;
Обособена позиция №2 – Течен кислород – до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ кг.;
Обособена позиция №3 – Въглероден двуокис – до 1 000 /хиляда / кг. ;
Обособена позиция №4 – Смес сгъстен медицински въздух – до 200 /двеста/ куб.м. .
Участниците могат да оферират за една или повече обособени позиции.
ІІ.Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет) месеца, считано от сключване на договора за доставка.
ІІІ.Общата прогнозна стойност на поръчката е до 66 000 лв. без ДДС.
ІV.Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 296 KB
doc Приложения 129 KB