„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен“

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, необходими за период от 20 (двадесет) месеца, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта, които следва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, съгласно публичната покана и да не надхвърлят прогнозната стойност от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора.
Процедурата по реда на Глава 8а от ЗОП съдържа една обособена позиция.
Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
xls Ценова оферта 25 KB
doc Оферта 39 KB
doc Публична покана 269 KB
doc Проект на договор 59 KB
doc Административна справка 30 KB