Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Обръщаме внимание, че във всяка заявка трябва да бъде посочен телефон и e-mail за обратна връзка с кандидата. Заявки се подават само от кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Поименни предложения по приложените образци № 1 и 2, както и попълнените форми на заявки № 3,4 и 5. Заявка №5 се попълва само от специализанти.

Предложенията ще се приемат в срок до 31.08.2022 година в СДО – МУ град Плевен, при г-жа Мими Григорова

Телефон за връзка:064/884148

Уведомяваме Ви, че План-разписанието за 2023 г. e качено на Интернет-страницата на Медицински факултет на Медицински университет град София в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявки за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg.