Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител  „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” за определяне на прогнозната стойност поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – Събиране на оферти с обява при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и авторски надзор на обекти на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Покана 10.06.2019 г.
47 KB
rar Документация 10.06.2019 г.
258 KB