Уведомяваме Ви, че на 30.01.2013г., от 11:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-03/04.01.2013 г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на кардиостимулатори, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16-369/03.12.2012г.