„Извършване на строително-монтажни работи, за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 17.04.2014г., от 10:00 ч., в Зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-110/20.03.2014г. ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи, за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД-16-65/ 06.02.2014г.