Комисията, назначена от Възложителя със Заповед № РД–16–89/02.04.2013 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Линеен ускорител – реконструкция и пристройка към сграда № 31 в поземлен имот 56722.652.635, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а” насрочва открито заседание на 26.04.2013 г. от 11:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен за отваряне на ценови оферти на допуснатите до този етап в процедурата участници.