Уведомяваме Ви, че на 14.01.2013 г от 11:00 часа в зала № 6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен Комисия, назначена със Заповед № РД–16–399/19.12.2012 г. ще проведе открито заседание по отваряне на ценови оферти на участниците,допуснати до този етап в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-360/23.11.2012 г.