„Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 31.01.2014 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–05/06.01.2014 г. ще проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-376/06.12.2013 г.