„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Уведомяваме Ви, че на 15.04.2014 г. от 11:00 ч. в Зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–116/27.03.2014 г. , ще проведе открито заседание за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”, открита въз основа на Решение № РД-16-83/24.02.2014 г. .