„Предоставяне на услуги по застраховане – застраховка за рента на работниците и служителите в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен” , открита въз основа на Решение № РД-16-243/22.07.2014 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.09.2014 г. от 09:00 часа в зала №6 на „УМБАЛ Д-р Георги Странски – Плевен комисия, назначена със Заповед № РД–16–275/25.08.2014 г. , ще проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане – застраховка за рента на работниците и служителите в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен” , открита въз основа на Решение № РД-16-243/22.07.2014 г. .