„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Уведомяваме Ви, че на 14.02.2013 г., от 10:00 ч., в зала №6 на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен, комисия назначена със Заповед № РД-16-44/ 04.02.2013 г., ще проведе открито заседание, за отваряне ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД–16–099/28.03.2012 г., в частта по обособени позиции №№ 124, 125, 126, 127, 128, 130, 198, 199, 200, 201, 367, 369, 370, 371, 377, 379, 380, 383.