„Предоставяне на услуги по застраховане – застраховка за рента на работниците и служителите в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

1.Описание на предмета на поръчката.
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за застраховка за рента (Рентна застраховка) по т.1, буква „б” от Раздел І на Приложение №1 на Кодекса за застраховането (КЗ). Към момента на откриване на настоящата Обществена поръчка, броят на работниците и служителите, които предстои да бъдат застраховани в зависимост от финансовата обезпеченост и възможност на Възложителя, е 1 900 лица.
2.Обект на застраховане:
Работниците и служителите на Възложителя. Застраховката е групова, като Възложителят предвижда застраховане на настоящите си работници и служители към момента на превеждане на застрахователните суми по сметна на застрахователя, съгласно преоставен поименен списък, в който фигурират и банкови сметки на служителите. Актуалният списък на броя на работниците и служителите на Възложителя, застраховани по Рентната застраховка, ще бъде предоставен всеки път след превеждане на съответните застрахователни суми.