„Извършване на строително-монтажни работи, за нуждите на “УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Изпълнението на поръчката включва извършване на строително – монтажни работи по части: АС, ВиК, ОВК, Ел., Вертикална планировка и инсталация за медицински газове, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект, вида на отделните СMР включени в него и максималният срок на тяхното изпълнение ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 07.03.2014 г.
Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 19.03.2014 г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.
Отварянето на офертите е на 20.03.2014 г., от 11:00 часа, в зала №6 на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Документация за участие и приложения 792 KB
pdf Протокол № 1 от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-16-026 / 16.01.2015 г., назначена да разгледа и класира офертите, съгласно критерия определен в Рамково споразумение № 149 / 24.10.2014 г. и отправена Писмена покана с изх. № 10866/03.12.2014 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски”ЕАД-Плевен за обект: „Ремонт и преустройство на санитарни възли (за персонала) на I-ви и II-ви етаж в Клиниката по вътрешни болести във Втора Клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД, Плевен”. до ПOТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, съгласно Рамково споразумение 149/24.10.2014 год. сключено на основание чл.93а от ЗОП и Решение № РД-16-198/11.06.2014 г. на изп. директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД, Плевен 381 KB
pdf Протокол № 1 от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-16-026 / 16.01.2015 г., назначена да разгледа и класира офертите, съгласно критерия определен в Рамково споразумение № 149 / 24.10.2014 г. и отправена Писмена покана с изх. № 10867/03.12.2014 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски”ЕАД-Плевен за обект: „Частично преустройство на покривна конструкция на Клиника по Акушерство и гинекология – Рискова бременност във Втора клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД, Плевен” до ПOТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, съгласно Рамково споразумение 149/24.10.2014 год. сключено на основание чл.93а от ЗОП и Решение № РД-16-198/11.06.2014 г. на изп. директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД, Плевен 372 KB
zip Протокол № 2 и Решение от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-16-026 / 16.01.2015 г., назначена да разгледа и класира офертите, съгласно критерия определен в Рамково споразумение № 149 / 24.10.2014 г. и отправена Писмена покана с изх. № 10866/03.12.2014 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски”ЕАД-Плевен за обект: „Ремонт и преустройство на санитарни възли (за персонала) на I-ви и II-ви етаж в Клиниката по вътрешни болести във Втора Клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД, Плевен”. до ПOТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, съгласно Рамково споразумение 149/24.10.2014 год. сключено на основание чл.93а от ЗОП и Решение № РД-16-198/11.06.2014 г. на изп. директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД, Плевен 449 KB
zip Протокол №2 и Решение от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-16-026 / 16.01.2015 г., назначена да разгледа и класира офертите, съгласно критерия определен в Рамково споразумение № 149 / 24.10.2014 г. и отправена Писмена покана с изх. № 10867/03.12.2014 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски”ЕАД-Плевен за обект: „Частично преустройство на покривна конструкция на Клиника по Акушерство и гинекология – Рискова бременност във Втора клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД, Плевен” до ПOТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, съгласно Рамково споразумение 149/24.10.2014 год. сключено на основание чл.93а от ЗОП и Решение № РД-16-198/11.06.2014 г. на изп. директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД, Плевен 412 KB
pdf Договор по Рамково споразумение и и отправена Писмена покана с изх. № 10866/03.12.2014 г. 25.03.2015 год.
1 MB
pdf Договор по Рамково споразумение и и отправена Писмена покана с изх. № 10867/03.12.2014 г. 25.03.2015 год.
1 MB
pdf Допълнително споразумение към договор № 17 06.08.2015 год.
39 KB
pdf Допълнително споразумение към договор № 18 06.08.2015 год.
40 KB
pdf Изплатени суми по договори 30.09.2015 год.
349 KB
pdf Отговор на запитване 19.04.2016 год.
73 KB
rar Приложение към отговора на запитване 19.04.2016 год.
482 KB
pdf Протокол №1-СМР-2016 г. 13.05.2016 год.
140 KB
pdf Протокол №2-СМР-2016 г. 19.05.2016 год.
104 KB
pdf Решение класиране 19.05.2016 год.
94 KB
pdf Решение класиране 2 30.05.2016 год.
39 KB